BUN § 19

Utskrivet från: http://www.gotland.se/36556

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizen
Sidan uppdaterad: 2008-03-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-02-13

BUN § 19
Kommunrevisionens uppföljning av tidigare granskning av IFS

Dnr 2008/040-02
Revisorerna har sedan införandet av det personaladministrativa datorsystemet IFS följt utvecklingen. Revisorerna är medvetna om att IFS inom inte alltför många år kommer att bytas ut, men anser att det ändå är ändå väsentligt att systemet används så effektivt som möjligt under den kvarvarande tiden. Revisorerna lämnade förslag till förbättringsområden vid en tidigare granskning, och önskar att nämnderna svarar på de förbättringsförslag som är aktuella för respektive nämnd. Svar skall vara Revisorerna tillhanda senast 2008-02-15.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Skoldirektör Peter Molin och personalchef Bo Stenbom skrivelse överlämnas till revisorernas som BUNs svar i ärendet.
    Beslutet förklaras omedelbart justerat.