BUN § 1

Utskrivet från: http://www.gotland.se/36546

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-03-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2008-01-29

BUN § 1
BUN-TEMA:

I. Skolverkets inspektionsrapport
II. a Information om COPE
II. b Information om SET
II. c Information om TRAS
II. e Information om Skolverkets inspektion, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
II. f Information om LUS
II. g Information om SKL:s ”Öppna jämförelser”

I.               Skolverkets inspektionsrapport
Skolverket har under 2007 genomfört en inspektion av det gotländska skolväsendet. Skolverkets inspektörer redovisade resultaten från inspektionen.

II. a           Information om COPE
COPE är en föräldrautbildning som har utarbetats av professor Charles Cunningham i Kanada. Syftet med COPE-utbildningen är att ge föräldrar verktyg att förstå och hantera sina barns beteende och stärkas i sitt föräldraskap. Under varje lektion återkommer samma moment: En kort skådespelad videovinjett om ett överdrivet vardagligt problem i föräldra-barnsituation. Föräldrarna identifierar misstag, diskuterar konsekvenser, finner alternativa sätt att hantera situationen och reflekterar över varför dessa strategier är bättre. Strategierna tränas och föräldrarna får i uppgift att pröva strategierna hemma till nästa gång.

II. b           Information om SET
Informatören Malin Munkhammar berättade om projektet SET, Social Emotionell Träning. Utbildningen, som omfattar ca 50 timmar, syftar till ökad självkännedom, social kompetens, empati, motivation och att skapa bättre beredskap att hantera känslor.
Se även websida: www.set.st

II. c           Information om TRAS
Specialpedagog Nan Eilertsen informerade om TRAS. TRAS är ett observationsmaterial. Enligt läroplanen Lpfö 98 är det verksamhetens måluppfyllelse som skall utvärderas, inte det enskilda barnet. Utvärdering skall göras för att komma fram till om målet med förskolans verksamhet har uppnåtts. I avsikt att komma fram till om verksamheten uppnår uppsatta mål är det viktigt att synliggöra barnens utvecklings- och lärprocesser. Det kan göras bland annat genom observationsmaterialet TRAS - ett redskap i arbetet med barnets språkliga och sociala utveckling.
BUN har 2005-02-15 beslutat (BUN § 2005/11) att TRAS skall användas av personalen i  förskolan för att tidigt och på ett systematiskt sätt följa upp barnets språkutveckling och därmed vara ett underlag och ett arbetsmaterial vid utvecklingssamtal med föräldrarna om barnets utveckling.
Om barnet är ett barn i behov av särskilt stöd sker sedvanlig handläggning och överlämning genom upprättande av åtgärdsplan.

II. d          Information om Skolverkets inspektion, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
Skolverkets inspektör Bellita Torén informerade om Skolverkets inspektion av förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Inspektionsrapporten återfinns i Skolverkets samlade rapport på Skolverkets hemsida:
http://siris.skolverket.se/portal/page?_pageid=33,9273&_dad=portal&_schema=PORTAL 


II. e           Information om LUS
Specialpedagog Åse Liljerot informerade om LUS – Läsutvecklingschema
LUS kan sammanfattas med följande satser:
-  LUS beskriver en läsutvecklingsprocess etappvis
-  LUS är ett kvalitativt bedömningsinstrument
-  LUS-bedömningen ska göras i en lässituation som för eleven är den mest gynnsamma . Bedömningen grundas på vad barnen väljer att läsa
-  LUS innebär en systematisering och ett utnyttjande av det som lärare sysslar med dagligdags - uppmärksammandet av elevernas utveckling

LUS är INTE:
-  LUS är inte ett diagnosinstrument i vedertagen bemärkelse
-  LUS är inte en "linjal" eller "stege", dvs. inte en skala med lika skalsteg
-  Man ska inte arrangera speciella diagnostillfällen
-  Man ska heller inte förvandla punktema till testmoment
-  LUS är inte heller ett träningsschema
-  LUS innefattar inte ett färdigt åtgärdspaket
-  LUS ska inte användas för att utröna barnets brister


II. f           Information om SKL:s  ”Öppna jämförelser”
Utredningssekreterare Gunilla Carlson informerade om SKL:s ”Öppna Jämförelser”. Rapporten bygger i huvudsak på Skolverkets och SCB:s officiella statistik. Tanken är att ”Öppna Jämförelser” – grundskola skall återkomma årligen och successivt utvecklas med fler uppgifter. Genom att fler kommuner börjar mäta och registrera mått på kvalitet kommer underlaget att successivt förbättras. Materialet omfattar vissa Betygsresultat, vissa ekonomiska förhållande och kostnader, samt viss statistik beträffande skolans personal.