2008-02-18, §§ 1-21

Utskrivet från: http://www.gotland.se/36336
Kommunfullmäktige 2008-02-18
Plats:
Teatersalongen i Föreningshustet Borgen, Visby
Tid: 13.00-17.00

Utses att justera: Lars-Erik Benneck och Leif Dahlby

Datum för anslags uppsättande: 2008-02-26
Datum för anslags nedtagande: 2008-03-19

Övriga närvarande:
Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lundin, stadssekreterare, tel: 26 93 55
Barbro Sjögren, kanslisekreterare