BUN § 127

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35828

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2008-01-17
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-12-12

BUN § 127
Upphandling av skolskjutsar

Dnr : KS 2001/0102-53; TN 2005/2230 53; BUN 2004/034-62

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2006-11-15 bl a att ge styrgruppen (den s k ”Bussgruppen”, bestående av BUNs presidium jämte skoldirektören Peter Molin och chefen för kansliavdelningen Per Westholm) i uppdrag att utarbeta ett diskussionsunderlag/förslag (BUN § 06/90). BUNs arbetsutskott och TNs arbetsutskott hade behandlat ärendet vid en gemensam överläggning 2007-01-30. Beslut fattas parallellt i TN och BUN under ärendets gång.

Barn- och utbildningsnämnden beslöt 2007-03-14 (BUN § 2007/28) att avstå från att upphandla skolskjutsar gemensamt med TN:s upphandling av kollektivtrafik, färdtjänst och sjukresor. Den nya skolskjutsorganisationen skall enligt BUNs beslut i juni 2007 att träda i kraft vid början av läsåret 2009/10 (augusti 2009).

Under 2007 har Bussgruppen i samarbete med en extern konsult utformat en stomme till slutligt förfrågningsunderlag jämte övriga handlingar i den aktuella upphandlingen utifrån BUNs beslut om ny skolorganisation inom ramen för projektet Skola Gotland 2008->

Bussgruppen föreslår att barn- och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av skolskjutsar, samt att BUN delegerar till BUNs arbetsutskott att fatta slutligt beslut om förfrågningsunderlaget.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Förvaltningen ges i uppdrag att utarbeta förslag till förfrågningsunderlag för upphandling av skolskjutsar


    2. BUN delegerar till BUNs arbetsutskott att fatta slutligt beslut om förfrågningsunderlaget