2007-12-17, §§ 290-312

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35551
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2007-12-17

Register

Kommunfullmäktige 2007-12-17
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: 13.00-16.20
Utses att justera: Kerstin Löfgren-Dahlström och Lilian Virgin
Datum för anslags uppsättande: 2007-12-17
Datum för anslags nedtagande: 2008-01-14

Övriga närvarande:
Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lundin, stadssekreterare, tel: 26 93 55
Barbro Sjögren, kanslisekreterare