Kontakt

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: alkoholtillstand@gotland.se

Plusgiro: 18 97 50-3
Bankgiro: 339-8328  
Märk betalning med "Ansvar: 1571"

Jörgen Wiss
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 23

Therese Stenbeck
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 32 26

Maria Muskos 
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 14

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tillsynen av alkoholservering

Region Gotland och polisen ansvarar för att bedriva tillsyn så att de som är innehavare av ett serveringstillstånd efterföljer de lagar och riktlinjer som gäller för alkoholservering. Tillståndsmyndigheten vid Region Gotland arbetar både med inre och yttre tillsyn.

Om inte alkohollagen följs kan regionstyrelsen besluta om sanktioner, vilket kan innebära erinran, varning eller i värsta fall, återkallelse av tillståndet.
 

Vi arbetar både med inre och yttre tillsyn
 

Inre tillsyn

Den inre tillsynen innebär att vi samarbetar med olika myndigheter, såsom Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten, för att kontrollera uppgifter rörande tillståndshavaren. Regionen följer upp att denne fortfarande uppfyller lagens krav vad gäller personlig och ekonomisk lämplighet samt efterlevnad av alkohollagens övriga bestämmelser.

Ett ömsesidigt och väl utvecklat samarbete med olika myndigheter är en viktig del i vår restaurangtillsyn.

 

Yttre tillsyn

Den yttre tillsynen innebär kontroll av att restaurangernas alkoholservering sker enligt tillstånd och inte bryter mot gällande lag i övrigt. Viktiga delar i den yttre tillsynen är bedömningar av ordningsläget i och utanför restaurangen, graden av berusning hos gästerna och kontroll av att man inte serverar alkoholdrycker till minderåriga. Vi kontrollerar även att det finns en ansvarig på plats, att man erbjuder tillredd mat under hela serveringstiden, restaurangens kassarutiner och även marknadsföring av alkoholdrycker inne i restaurangen.

 

Det mesta av den inre tillsynen görs på kontorstid vid skrivbordet utan att tillståndshavaren märker det, medan den yttre tillsynen förutsätter besök i verksamheten, företrädesvis kvälls- och nattetid.