Kontakt

Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak, samhällsbyggnadsförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: alkoholtillstand@gotland.se

Plusgiro: 18 97 50-3
Bankgiro: 339-8328  
Märk betalning med "Ansvar: 1571"

Jörgen Wiss
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 23

Therese Stenbeck
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 32 26

Maria Muskos 
Alkoholhandläggare
Telefon: 0498-26 96 14

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Olika typer av serveringstillstånd

Det finns olika typer av serveringstillstånd. De kan gälla servering till slutna sällskap eller till allmänheten. De kan vara stadigvarande eller tillfälliga, gälla året runt, under en viss period eller vid ett enstaka tillfälle.

Allmänheten

Stadigvarande tillstånd
Ett stadigvarande tillstånd kan antingen gälla året runt eller under en viss tid av året,  årligen återkommande. Ett exempel på ett årligen återkommande tillstånd är en restaurang som har tillstånd för servering men endast under sommarmånaderna.

Serveringstillstånd till allmänheten är alltid kopplat till en viss lokal som sökanden måste ha dispositionsrätt till. Serveringsstället måste ha ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och tillhandahålla lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter, detta gäller förrätter, huvudrätter och efterrätter.

Verksamheten ska också vara registrerad för livsmedelshantering.

Ansökningsavgift för ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten är       9 000 kronor och handläggningstiden är cirka 6 veckor under förutsättning att vi får in en ansökan som inte kräver kompletteringar.

 

Tillfälligt tillstånd
Tillfälligt tillstånd ges vid enstaka tillfälle och ska ingå i ett evenemang som i sig är seriöst. Restriktivitet ska råda vid alkoholservering som riktar sig huvudsakligen till ungdomar. Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet.

För att få tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten ska lagad eller på annat sätt tillredd mat erbjudas. Sökande ska också ha anmält sin tillfälliga livsmedelshantering.

Observera att tillfälliga tillstånd inte kan beviljas i sådana lokaler där det redan finns ett stadigvarande serveringstillstånd.

Ansökningsavgift för ett tillfälligt tillstånd till allmänheten är 2 500 kronor per tillfälle och handläggningstid är cirka 3 veckor. 

 

Slutna sällskap

Stadigvarande tillstånd
Stadigvarande tillstånd ges antingen året runt eller varje år under en viss bestämd tid, exempelvis maj t.o.m. augusti.

Sökanden ska ha dispositionsrätt till lokalen och lagad eller på annat sätt tillredd mat ska erbjudas.
För att det ska kunna vara fråga om ett slutet sällskap krävs bl.a. att medlemskretsen är av begränsad omfattning och känd före den aktuella tillställningen och att medlemmarna har ett gemensamt intresse förutom den aktuella tillställningen. Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av utomstående gäster under pågående tillställning. 

Ansökningsavgift för ett stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap är 9 000 kronor och handläggningstiden är cirka 6 veckor under förutsättning att vi får in en ansökan som inte kräver kompletteringar.

 

Stadigvarande cateringtillstånd
Ett cateringtillstånd gäller endast för slutna sällskap. Samma villkor beträffande matutbud och eget kök som gäller restauranger gäller också för den som har ett cateringtillstånd.

Varje serveringstillfälle ska anmälas till Tillståndsmyndigheten i förväg.

Ansökningsavgift för ett stadigvarande cateringtillstånd är 9 000 kronor och handläggningstiden är cirka 6 veckor under förutsättning att vi får in en ansökan som inte kräver kompletteringar.
 

Tillfälligt tillstånd
Tillfälligt tillstånd för servering i slutet sällskap kan beviljas vid högst åtta tillfällen per år. Lagad eller på annat sätt tillredd mat ska erbjudas. 

Ansökningsavgift för ett tillfälligt tillstånd till slutet sällskap är 700 kronor per tillfälle och handläggningstiden är cirka 5 arbetsdagar. 

 

Ansökan ska vara underskriven av firmatecknare, om ett ombud används ska fullmakt i original bifogas. Utredning inleds när ansökan är komplett och ansökningsavgiften är betald.

Vid digital ansökan sker betalning i e-tjänsten. Skickar du in din ansökan på annat sätt sker betalning via plusgiro 189750-3 eller bankgiro 339-8328, märk då betalningen med "Ansvar 1571".