§ 263 Utdelning av 2007 års ekokommunpris

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35223
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 263
Utdelning av 2007 års ekokommunpris

KS 2007/0492-40
- Ledningskontoret 2007-11-12

Kommunstyrelsen har beslutat att utse Visby återvinningscentral, tekniska förvaltningen, till innehavare av 2007 års ekokommunpris.

Priset delas ut för nionde gången till kommunens arbetsställen, förvaltningar eller bolag. Prissumman som uppgår till 10 000 kronor ska användas till en miljöför­bättrande åtgärd inom verksamheten.

Motiveringen till priset föredrogs av kommunstyrelsens ordförande Eva Nypelius (c):

”Ekokommunpriset för 2007 tilldelas Visby återvinningscentral som en uppmuntran för personalens idoga arbete – ett arbete i ständig utveckling och förändring – samt för personalens engagemang och mycket kundvänliga bemötande. Genom deras kunskap och sätt att visa och instruera återvinningen är de föredömliga lärare i miljötänkande.

Materialåtervinning och särskilt omhändertagande av farligt avfall är och kommer att vara en mycket viktig del i samhällets strävan att minska energianvändning, klimatutsläpp, spridning av farliga ämnen och förbrukning av ändliga resurser. Därför är det betydelsefullt att det finns väl fungerande system för återvinning. Visby återvinningscentral är ett gott exempel på detta.”

Kommunfullmäktiges ordförande Lilian Edwards (m), 1:e vice ordförande Hans Klintbom och 2:e vice ordförande Sonia Landin överlämnade vandringspriset, diplom och blommor.

Tekniska förvaltningens chef Bertil Klintbom tackade på förvaltningens vägnar för ekokommunpriset och passade samtidigt på att ge en eloge för pristagarnas insatser.