§ 265 Begäran om tilläggsanslag; investeringar inom tekniska nämnden

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35221
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 265
Begäran om tilläggsanslag; investeringar inom tekniska nämnden

KS 2007/0215-04, KS 2007/0261-04, KS2007/0507-04, KS 2007/0506-04
- Kommunstyrelsen 2007-10-25, § 292
- Ledningskontoret 2007-09-20 (Mariahemmet)
- Tekniska nämnden 2007-04-25, § 110 (f.d. Mariahemmet)
- Tekniska nämnden 2007-05-23, § 141 (Stormskador)
- Tekniska nämnden 2007-09-26, § 246 (Studentcentrum)
- Tekniska nämnden 2007-09-26, § 247 (Torkanläggning för slam)

Tekniska nämnden har innevarande år begärt tilläggsanslag för följande projekt
(i miljoner kronor):

Avser projekt

Begärt anslag

Varav investering

Varav drift

Ombyggnad av Mariahemmet

3,2

3,2

 

Stormskador

5,9,

2,9

3,0

Färdigställande av Studentcentrum

13,0

13,0

 

Torkanläggning

0,9

0,9

 

Summa

23,0

20,0

3,0

Till ombyggnad av Mariahemmet för skanning av vårdjournaler för Karolinska universitetssjukhuset har begärts med 3,2 miljoner kronor. Anpassning av verksamheten sker genom ombyggnad av de tidigare vårdlokalerna till kontorslokaler.

Stormskador som uppstod vid stormen ”Per” förra vintern resulterade i ett reparationsbehov som uppgår till 5,9 miljoner kronor, varav 2,9 miljoner kronor avser investeringar och 3 miljoner kronor driftmedel. Skador som uppkom var främst på oljekajen och yttre norra vågbrytaren i Visby hamn (3,5 mnkr), Strandpromenaden (1,25 mnkr) och tak väggar och plank på Södervärnsskolan (0,45 mnkr).

För färdigställande av Studentcentrum begärs tilläggsanslag med 13 miljoner kronor. 7 miljoner kronor avser inte tidigare reglerade kostnader. Dessutom har fördyrningar av bygget uppgått till 6 miljoner kronor.

Torkanläggning för slam vid Visby reningsverk har resulterat i en slutfaktura som är 0,9 miljoner kronor högre än tidigare beräkning.

Kommunstyrelsen har bifallit tekniska nämndens framställningar.


Ordföranden förklarade att i kommunstyrelsens förslag till beslut finns en felsummering och att det ska vara 20 miljoner kronor i tilläggsanslag i investeringsbudget.

Anförande:

Anförande hölls av Lilian Virgin (s).

Hon ställde en fråga om vad som hade hänt med tidigare skrivelse till staten om ersättning för stormskadorna. Frågan förblev obesvarad.

­Kommunfullmäktiges beslut

 

  • Framställningarna bifalls. Tekniska nämnden beviljas 20 miljoner kronor i tilläggsanslag (investeringsbudget) och 3 miljoner kronor i tilläggsanslag (driftbudget avs. åtgärder för reparation av stormskador). Medel anvisas ur Gotlands kommuns eget kapital.