§ 266 Begäran om tilläggsanslag; Gotlands folkhögskola

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35220
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 266
Begäran om tilläggsanslag; Gotlands folkhögskola

KS2007/0241-04 KS2007/0408-04
- Kommunstyrelsen 2007-10-25, § 296
- Gotlands folkhögskola 2007-04-23
- Kommunstyrelsen 2007-06-14, § 220
- Ledningskontoret 2007-09-17
- Barn- och utbildningsnämnden 2007-10-10, § 101

Gotlands folkhögskola hade till vårens budgetberedning begärt 1,3 miljoner kronor i tilläggsanslag för innevarande år, 2007. Folkhögskolan har ett underskott i driftbudgeten som hänför sig till den nya verksamheten i Fårösund.

Kommunstyrelsen beslöt vid budgetberedningen att frågan om tilläggsanslag skulle prövas positivt vid höstens budgetavstämning. Anledningen var att man ville avvakta resultatet av ”Utredning kring vuxenutbildning, lärcentra m.m.”

Ledningskontoret har föreslagit att tilläggsanslag ska beviljas för 2008 genom att medel omdisponeras från barn- och utbildningsnämnden med 0,7 miljoner kronor och att 0,6 miljoner kronor avsätts från ledningskontorets anslag för verksamhetsutveckling.

Barn- och utbildningsnämnden har tillstyrkt ledningskontorets förslag till omdisponering.

Kommunstyrelsen har beslutat att bristen i folkhögskolans verksamhet 2008 finansieras genom omdisponering av 0,7 miljoner kronor från barn- och utbildningsnämnden och med 0,6 miljoner kronor från kommunstyrelsens anslag för arbetsmarknadsåtgärder.

Till kommunfullmäktige har kommunstyrelsen föreslagit att folkhögskolan beviljas begärt tilläggsanslag för 2007.

­Kommunfullmäktiges beslut

  • Gotlands Folkhögskola beviljas 1,3miljoner kronor i tilläggsanslag för 2007. Medel anvisas ur Gotlands kommuns eget kapital.