§ 267 Begäran om tilläggsanslag 2007 för hälso- och sjukvårdsnämnden

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35219
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 267
Begäran om tilläggsanslag 2007 för hälso- och sjukvårdsnämnden

KS2007/0350-04
- Kommunstyrelsen 2007-10-25, 294
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2007-08-27, § 86

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt 44 miljoner kronor i tilläggsanslag för innevarande år 2007.

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att avslå begäran om tilläggsanslag. Som motivering har följande yttrande avgetts:

Hälso- och sjukvårdsnämnden har antagit ett program för att vända kost­nadsutvecklingen och skapa balans i ekonomin. Kommunstyrelsen utgår ifrån att hälso- och sjukvårdsnämnden, som ansvarig nämnd, arbetar så, att den målsättningen infrias under 2008 och även får effekter under 2007. Kommunstyrelsen stödjer ambitionerna i det förändringsarbete som pågår. Att hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att redovisa ett underskott i bokslutet 2007 är ofrånkomligt. Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanas emellertid att vidta kraftfulla åtgärder för att begränsa underskottet. Enligt kommunstyrelsens uppfattning ska de av kommunfullmäktige fastställda budgetramarna för 2007 inte förändras, eftersom det är angeläget att strukturella och andra förändringar genomförs för att skapa förutsättningar för ekonomisk balans i hälso- och sjukvårdsnämndens budget. Kommun­styrelsen framhåller att i de preliminära ramarna för 2008 tillförs hälso- och sjukvårdsnämnden 28 miljoner kronor. Nämnden kompenseras också för ökade personalkostnader och ökningar av priserna på interna tjänster.

­Kommunfullmäktiges beslut

  • Framställningen om tilläggsanslag avslås med hänvisning till kommunstyrelsens yttrande.