§ 268 Höjning av timpris m.m. i taxor för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35218
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 268
Höjning av timpris m.m. i taxor för miljö- och hälsoskyddsnämnden

KS2007/0376-40
- Kommunstyrelsen 2007-10-25, § 315
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2007-09-19, § 133
- Ledningskontoret 2007-10-15

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har föreslagit att timpriset för tillsyn ska höjas till 700 kronor vilket bättre skulle motsvara självkostnadsprincipen. Det föreslogs även att indexuppräkning av konsumentpriset inför 2008 ska ingå i denna höjning. Avgiftsfinansieringen inom miljö- och hälsoskyddsnämndens område är i 2006 års siffror 36 %. De taxor som nämnden föreslog att ändra var: Timtaxa för tillsyn inom miljöbalkens, djurskyddslagens och livsmedelslagens område. Det tidigare timpriset var satt till 589 kronor efter sedvanlig uppräkning av konsumentprisindex och någon beräkning av den faktiska tillsynskostnaden har inte gjorts på 17 år.

Ledningskontoret har i sitt förslag tillstyrkt miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till höjning av timpriset i taxorna.

Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.

Anförande:­

Anförande hölls av Pär Stenegärd (c).

Yrkanden:

  • Mats-Ola Rödén (fp) yrkade, med instämmande av Hans Klintbom (c), bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkande om att även den timbaserade avgiften för taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdragsverksamhet skulle höjas till 700 kronor.

  • Bo Björkman (s) yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag med Mats-Ola Rödéns (fp) tillägg, samt tilläggsyrkande om att även indexuppräkning skulle göras.

    Proposition

    Ordföranden ställde proposition på Mats-Ola Rödéns förslag med tilläggsyrkande om att även uppdragsverksamhetens timavgift skulle höjas och Bo Björkmans tilläggsyrkande om indexuppräkning förklarade sig anse att Mats-Ola Rödéns förslag vunnit majoritet.

    Kommunfullmäktiges beslut

  • Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag bifalls med tillägget att även timavgiften i taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdragsverksamhet höjs till 700 kronor.