§ 269 Delårsrapport 2:2007

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35217
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 269
Delårsrapport 2:2007

KS 2007/0187-04, KS 2007/0468-04
- Kommunstyrelsen 2007-10-25, § 293
- Delårsrapport 2:2007
- KF 2007-10-15, § 234
- Revisionsrapport 2007-11-07

Kommunfullmäktige har tidigare, i oktober, behandlat delårsrapport nr 2 för perioden januari till augusti 2007.

Nu föreligger revisorernas skriftliga berättelse över måluppfyllelsen för perioden.

Revisorerna har konstaterat att ”delårsrapporten i huvudsak inte innehåller någon samlad redovisning eller analys av styrkorten”.

De har bedömt att:

  • Delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen

  • Nämndernas styrkort behöver följas upp i delårsrapport 2 för att ge fullmäktige ett tydligare underlag för att kunna bedöma ekonomi och verksamhet i perspektiv av god ekonomisk hushållning

  • Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar ­ett befarat underskott motsvarande 44 mkr på helårsbasis, vilket är otillfredsställande

  • Delårsrapporten bör tidigareläggas till sista juni för att ge kommunfullmäktige bättre möjlighet till korrigeringar före årsskiftet.

    Kommunfullmäktiges beslut

  • Revisorernas skriftliga utlåtande biläggs delårsrapporten.