§ 270 Strategisk plan och budget 2008-2010

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35216
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 270
Strategisk plan och budget 2008-2010

- Kommunstyrelsen 2007-11-20, § 349
- Kommunstyrelsen 2007-10-25, § 305
- Kommunfullmäktige 2007-06-18, § 155
- Arbetsutskottet 2007-10-01—03 och 05, § 189
- Ledningskontoret 2007-10-10, Förslag till genomförandebeslut MERIT
- Ledningskontoret 2007-10-15 Sammandrag av strategisk plan
- Ledningskontoret Förslag till direktiv och rekommendationer till nämnderna

­Kommunstyrelsen har överlämnat förslaget till budget och strategisk plan till kommunfullmäktige.

Ekonomidirektör Göran Gyllenkrok redogjorde för förslaget till strategisk plan och budget 2008-2010 samt de ändrade förutsättningar som presenterades vid kommunstyrelsen den 20 november. Sveriges kommuner och landsting har redo­visat nya prognoser som för kommunens del innebär ökade intäkter med 33 miljoner kronor (mnkr) från skatter och bidrag. Kontoret har därför föreslagit att 20 mnkr ska avsättas i budgetreserv. Detta får till följd att resultatet för år 2008 skulle bli ett överskott på 28 mnkr.

Investeringsbudget

till investeringsbudget omfattar 266 mnkr, varav 61,2 mnkr avser ej skattefinansierade investeringar. 15 mnkr har upptagits i tekniska nämndens investerings­budget som en följd av ändrad redovisningsprincip (se särskilt beslut, § 306). Ändringen, som inte är resultat­påverkande, innebär att försäljning av anläggnings­tillgångar ska redovisas som försäljningsintäkt i driftbudgeten i stället för som inkomst i investeringsbudgeten. För att genomföra en övergång till centralt ägda PC har nämndernas investeringsanslag minskats med 7,7 mnkr och 2,3 mnkr tillförts. Det antecknas att investeringarna i MERIT-projektet innebär att operativsystemet MS Vista införs.

Kommunstyrelsen har beslutat att komplettera förslaget till investeringsbudget enligt följande

 

 • 20 mnkr upptas 2008 för ombyggnad av Klostergården, Roma, och 30 mnkr 2009. Avsikten är att AB GotlandsHem ska förvärva anläggningen efter ombyggnad, varför en inkomst på motsvarande belopp upptas.


 • 2 mnkr omdisponeras från konsult- och servicekontorets investeringsbudget till ledningskontorets för genomförande av MERIT-projektet för s.k. program­paketering.

  Driftbudget

  Förslaget till driftbudget är i förhållande till av kommunfullmäktige beslutade ramar följande (netto): ytterligare ramhöjningar på totalt 3,150 mnkr, eller ca 2,7 mnkr, när effekten - 0,5 mnkr - av att priset för grundabonnemang IT blivit lägre än förutsatt frånräknats. Intäkter från realisationsvinster vid försäljning av fastigheter upptas med 28 mnkr (i st f. 25 mnkr) och som personalkostnads­reserv upptas 123 mnkr (i st.f. 100 mnkr).

  Årets resultat (enligt resultatbudget) beräknas uppgå till + 15 mnkr.

  Styrkort: Perspektivet Medarbetare och ledare ska ha följande lydelse: Gotlands kommun är en attraktiv arbetsgivare och för en god personalpolitik.

   

  Förslag till direktiv och rekommendationer. Ledningskontoret har framlagt förslag till direktiv och rekommendationer som kommunfullmäktige föreslås utfärda för strategisk plan och budget 2008 för att målen i styrkortets fem perspektiv ska nås: Perspektiven Brukare/kunder, Ekonomi, Medarbetare/ledare, Processer och Samhälle.

  Övrigt:

  Arbetsutskottet har också föreslagit uppdrag till ledningskontoret om infriande av den ekonomiska målsättningen för projektet Struktur 2007 och ett uppdrag till barn- och utbildningsnämnden avseende regeringens satsning på ”Skapande skola”.

  Anförande:

  Anförande hölls av Eric Martell (s), Torsten Gislestam (c), Hanna Nyman (s), Carina Lindberg (v) och Åke Kahlbom (c).

  Yrkande:

 • Eva Nypelius (c) yrkade, med instämmande av Gustaf Hoffstedt (m), Lena Celion (m), Margareta Persson (m), Bror Lindahl (fp) och Mats-Ola Rödén (fp) bifall till kommunstyrelsens förslag i enlighet med kolumn A (§ 305), samt tilläggsyrkande i enlighet med kommunstyrelsens förslag (§ 349) om att i den strategiska planen för 2008-2009 föreslå skattesänkningar med 15 respektive 20 öre.
 • Björn Jansson (s) yrkade med instämmande av Åke Svensson (s), på följande förändringar, se kolumn B: Barn- och utbildningsnämnden skulle tillföras 2,3 mnkr för förskoleverksamhet under obekväm arbetstid, tekniska nämnden skulle tillföras 2 mnkr för utökning av kollektivtrafiken, kultur- och fritids­nämnden skulle tillföras 300 000 kr för att anslagen till länsinstitutionerna skulle kunna räknas upp, 500 000 kr skulle upptas för ökning av ”anslaget för ekologisk mat” och 500 000 kr upptas för anslag för sommarjobb för ung­domar. Han yrkade vidare att hälso- och sjukvårdsnämndens ram skulle ökas med 6 mnkr och social- och omsorgsnämndens minska med 6 mnkr. Som intäkt från realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar skulle upptas 35 mnkr, d.v.s. ytterligare 10 mnkr. Här intecknas även de tillkommande 13 mnkr som läggs till driftsresultatet samt de 20 mnkr som skulle avsättas som budgetreserv. Resultatet skulle därmed bli 16,75 mnkr plus 13 mnkr, totalt 29,75 mnkr samt 20 mnkr i buffert. 
 • Brittis Benzler (v) yrkade, med instämmande av Stefaan De Maecker (mp) om förändringar i enlighet med förslag C: ingen ramökning skulle upptas för höjning av anslaget för representation och att barn- och utbildningsnämnden om tillförande av ytterligare 4,2 miljoner kronor (ramminskning skulle bli 16,8 mnkr och inte 21 mnkr som i kommunstyrelsens förslag), samt tillstyrkan till kommunstyrelsens förslag om buffert på 20 mnkr.
 • Björn Jansson (s) yrkademed instämmande av Brittis Benzler (v) att ”barn- och utbildningsnämnden skulle erhålla kompensation för merkostnader för nya friskolor när dessa är kända”.
 • Björn Jansson (s) yrkade med instämmande av Brittis Benzler (v) och Stefaan De Maecker (mp), avslag på att i den strategiska planen för 2009 och 2010 föreslå skattesänkningar med 15 respektive 20 öre.
 • Brittis Benzler (v) yrkade på ett tillägg i kommunfullmäktiges direktiv till nämnder och styrelser under rubriken ”Konkurrensutsättning och avknoppning av kommunala verksamheter (sidan 100 i kallelsen) enligt följande: ”Vad gäller vård, skola och omsorg bör en uppbromsning ske av konkurrensuts­ättning/avknoppning. Dessa verksamheter bör inte i ökad utsträckning bedrivas i privat regi, det ger för dålig insyn och kontroll av hur verksamheten bedrivs och hur skattepengarna används. Privat verksamhet inom dessa områden ger också sämre totalkostnadskontroll och minskade möjligheter till regional politisk styrning av serviceutbudet”.

  Proposition och omröstning

  Omröstning 1: Ordföranden ställde proposition på Eva Nypelius förslag A gällande ramförändringar (i enlighet med kommunstyrelsen) och Björn Janssons förslag B samt Brittis Benzlers förslag C och förklarade sig anse att Eva Nypelius förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes. Ordförande ställde därefter proposition på om Björn Janssons förslag B eller Brittis Benzlers förslag C skulle antas som motförslag och fann att Björn Janssons förslag B hade antagits som motförslag. JA för Eva Nypelius förslag och NEJ för Björn Jansson yrkande. 36 ledamöter röstade ja. 35 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således beslutat om budget i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

  Omröstning 2: Ordföranden ställde proposition på Björn Janssons (s) yrkande om kompensation för merkostnader för nya friskolor när dessa är kända och fann att detta hade avslagits. Omröstning begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Björn Janssons yrkande. 36 ledamöter röstade ja. 35 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således beslutat att ingen extra kompensation ska utgå.

  Omröstning 3: Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag om att i den strategiska planen för 2009 och 2010 föreslå skattesänkningar med 15 respektive 20 öre och Björn Janssons (s) yrkande om avslag på förslaget om skattesänkning och fann att kommunstyrelsen förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes. JA för kommuns­tyrelsens förslag och NEJ för Björn Janssons yrkande. 36 ledamöter röstade ja. 35 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag om skattesänkning åren 2009 och 2010 med 15 respektive 20 öre.

  Omröstning 4: Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag till direktiv och rekommendationer till nämnderna och Brittis Benzlers (v) tilläggsyrkande om uppbromsning av konkurrensutsättning och fann att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Brittis Benzlers yrkande. 63 ledamöter röstade ja. 8 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således beslutat att avslå Brittis Benzler (v) tilläggsyrkande.

  Ordföranden ställde till sist proposition på kommunstyrelsens övriga förslag (i enlighet med § 305 och § 349) och förklarade sig anse att dessa hade vunnit majoritet.


  i miljoner kronor (mnkr)

  KF:s plan. ram

  Ks förslag förändringar
  A
  E Nypelius (c)

  Yrkade förändringar
  B
  B Jansson (s)

  Yrkade förändringar
  C
  B Benzler (v)

  Politikerorganisationen

   


   


   


   


  Ökat anslag för representation, kommunfullmäktige

   


  - 0,3

  - 0,3

  0

  Kommunstyrelsen: Ledningskontoret

   


   


   


   


  Hyra arkiv inredning och flyttkostnader (300 000 kr engångsanslag)

  - 1,7

   


   


   


  Kompensation kostnader externa avtal motsv.

  - 0,3

   


   


   


  Driftkostnader projektet ÄDIT

   


  - 1,25

  - 1,25

  - 1,25

  Förstärkning av upphandlingsfunktion

   


  - 0,5

  - 0,5

  - 0,5

  Kommunstyrelsen: Räddningstjänsten

   


   


   


   


  Kompensation kostnader externa avtal motsv.

  - 1,4

   


   


   


  Tekniska nämnden

   


   


   


   


  Förvaltning mark och byggnader f.d. P-18 området (Visborg)

  - 0,6

   


   


   


  Kompensation kostnader externa avtal motsv.

  - 1,0

   


   


   


  Anslag avs. huvudmannaskap sanering mark

   


  - 0,5

  - 0,5

  - 0,5

  B: Ramökning för utbyggnad av kollektiv­trafiken

   


   


  - 2,0

  - 2,0

  Kultur- och fritidsnämnden

   


   


   


   


  Hyra konstgräsplan

   


  - 0,6

  - 0,6

  - 0,6

  B: Uppräkning anslag till länsinstitutioner

   


   


  - 0,3

  - 0,3

   

  Barn- och utbildningsnämnden

   


   


   


   


  Ramminskning p.g.a. elevförändringar (Skola Gotland 2008)

  + 21

   


   


   


  Omställning Skola Gotland 2008

  - 5

   


   


   


  Förskoleverksamhet

  - 6

   


   


   


  Kompensation kostnader externa avtal

  - 5,0

   


   


   


  B: Förskoleverksamhet obekväm arbetstid

   


   


  - 2,3

  - 2,3

  Social- och omsorgsnämnden

   


   


   


   


  Ramminskning p.g.a. uppskjuten driftstart Kilåkern

  + 5

   


   


   


  Kompensation kostnader externa avtal

  - 4,3

   


   


   


  B: Allmän ramminskning

   


   


  + 6,0

  + 6,0

  Hälso- och sjukvårdsnämnden

   


   


   


   


  Ramökning enl. resursfördelningsmodell: medicinsk teknisk utveckling 8 mnkr, demografi 4 mnkr

   

   

  - 12

   


   


   


  Allmän ramökning

  - 12

   


   


   


  B: Ytterligare ramökning

   


   


  - 6,0

   

   

  - 6,0

  Kompensation kostnader externa avtal

  - 4,0

   


   


   


  Överförmyndaren

   


   


   


   


  Ökade kostnader arvoden m.m.

  - 0,5

   


   


   


  Övrigt

   


   


   


   


  Samtliga nämnder: Besparingsbeting (0,17 %)

  + 6

   

   

   


   


   


  Höjning av internpriser

  - 13,2

   


   


   


  Minskad höjning internpriser (IT-abonnemang)

   


  + 0,5

  + 0,5

  B: Ökat anslag ekologisk mat

   


   


  - 0,5

  - 0,5

  B: Anslag sommarjobb ungdomar

   


   


  - 0,5

  - 0,5

  >

  Finansförvaltningen: Ökade realisationsvinster

  + 15

  + 3,0

  + 10,0

  + 10,0

  Finansförvaltningen: Minskade räntekostnader

  + 5

   

   

   


   


   


  I kommunstyrelsens förslag till strategisk plan och budget antecknades” att utredningar, som f.n. remissbehandlas, om förvaltningen av ambulansverksamheten och förvaltningen av arbetsmarknadsåtgärder innebär, om de genom­förs, att medel från kommunstyrelsens budget (räddningstjänsten) kommer att omdisponeras till hälso- och sjukvårdsnämnden respektive social- och omsorgsnämnden. 700 000 kr kommer också att omdisponeras från barn- och utbildningsnämnden till styrelsen för Gotlands Folkhögskola (kommunstyrelsen § 296)”.

  Kommunstyrelsen har tidigare beslutat

 • Ledningskontoret får i uppdrag att senast till budgetberedningen 2008 presen­tera en utförlig redovisning av hur det beslutade betinget, 120 mnkr, för effekterna av projektet Struktur 2007 infriats och kommer att infrias.

   

 • Ledningskontoret får i uppdrag att redovisa utfallet av den bredbands­upphand­ling som kommunen gjorde 2001, dagsläget vad gäller tillgången på bredband över Gotland, samt framtidsplaner för att avhjälpa de brister i bredbandstäckning som kvarstår.

   

 • Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ansöka om medel från regeringens satsning på ”Skapande skola” för ett samverkansprojekt med Länsteatern och Musikstiftelsen.

  Kommunfullmäktiges beslut

   

 • Föreliggande förslag till budget för år 2008 fastställs.

   

 • Föreliggande förslag till strategisk plan för perioden 2009-2010 förklaras upprättad.

   

 • Direktiv: Upprättat förslag till direktiv och rekommendationer till nämnderna antas.

   

 • Kommunalskatt: Kommunalskatten för 2008 fastställs till 33:10 kr per skatte­krona.

   

 • Personalkostnadsreserv: De avsatta medlen för personal­kostnadsökningar ska fördelas av kommunstyrelsen.

   

 • Lånefinansiering: Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 100 mnkr.
 • Tillfälliga lån: Beloppsramen för tillfälliga lån, som kommunstyrelsen äger rätt att ta upp, bestäms till 300 mnkr.

   

 • Långfristiga lån: Kommunstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 mnkr.

   

 • Kommunstyrelsens bemyndigande: Kommunstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 mnkr anvisa medel ur Gotlands kommuns eget kapital.

   

 • Styrkort 2007-2010: Föreslagen komplettering av styrkortet antas.

   

 • I resultatbudgeten för 2008 upptas skatteintäkter med ytterligare 33 mnkr.

   

 • I resultatbudgeten för 2008 görs en avsättning på 20 mnkr svarande mot befarade minskningar i utjämningssystemen till följd av vikande elevantal och befolkningstal.

   

 • I den strategiska planen upptas under 2009 och 2010 förslag om skattesänkning med 15 respektive 20 öre. >­