§ 271 Införande av system för vårdval i primärvården

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35215
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 271
Införande av system för vårdval i primärvården

KS20907/0373-94
- Kommunstyrelsen 2007-11-20, § 340
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2007-09-17, § 94
- Ledningskontoret 2007-10-24

Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att ett system för vårdval införs för primärvården på Gotland. För att få detta att fungera vill nämnden ha i uppdrag att utforma regler för en sådan ”auktorisation av vårdaktörer”. Utöver denna auktorisation kommer det att behöva tecknas en överenskommelse med hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Ytterst syftar detta kundval till att öppna upp för privata aktörer att i konkurrens med den offentliga vården etablera sig i primärvården.

Ledningskontoret har i sitt förslag till utlåtande tillstyrkt hälso- och sjukvårds­nämndens förslag. Kontoret har poängterat vikten av att regler och auktorisation­ ska utformas så att de underlättar för privata vårdgivare att etablera sig.

Yrkande:

 • Carina Lindberg (v) yrkade i första hand återremiss på förslaget, i andra hand avslag.
 • Per-Olof Jacobsson (c) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (s) och Åke Kahlbom (c) bifall till kommunstyrelsen förslag.
 • Harriet Lihnell (mp) yrkade på ändring av ärenderubriken till ”Auktorisation av vårdaktörer”.

  Proposition och omröstning

  Ordföranden ställde proposition på Carina Lindbergs förstahandsyrkande om återremiss och förklarade sig anse att detta avslagits. Ordföranden ställde därefter proposition på Carina Lindbergs andrahandsyrkande om avslag och förklarade sig anse att även detta förslag avslagits. Omröstning begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Carina Lindbergs avslagsyrkande. 63 ledamöter röstade ja. 8 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Slutligen ställde ordföranden proposition på ändring av ärenderubriken och fann att detta hade avslagits. Kommunfullmäktige hade således bifallit kommunstyrelsen förslag.

  Kommunfullmäktiges beslut 

 • Hälso- och sjukvårdsnämnden får införa ett vårdvalssystem för primärvården på Gotland.
 • Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utforma regler för auktorisation av vårdaktörer inom primärvården.