§ 273 Inrättande av serviceförvaltning

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35213
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 273
Inrättande av serviceförvaltning

- Kommunstyrelsen 2007-20-25, § 318
- Ledningskontoret 2007-09-28 och SWECO EUROFUTURES, Jan-Åke Björklund 2007-09-27

Ledningskontoret har föreslagit att en kommungemensam serviceförvaltning ska inrättas. Denna ska vara igång den 1 januari 2009 och nuvarande konsult- och servicekontoret ska upphöra den sista december 2008.

Anm. (Ann Egefalk): Förvaltningen ska svara för all intern gemensam service och föreslås bestå av de verksamheter som nu är organiserade inom konsult- och service­kontoret, dock ej Arbetscentrum, försörjningen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, dock ej medicinteknisk service och den vårdadministrativa enheten, tekniska förvalt­ningens fastighetsservice, barn- och utbildningsförvaltningens kostenhet, social- och omsorgsförvaltningens försörjningsteam, samt administration och service inom samtliga förvaltningar som avser dessa verksamheter, med undantag för de resurser som respektive förvaltningschef bedömer ska finnas inom sin förvaltning. Konsult- och servicekontoret föreslås upphöra fr.o.m. utgången av 2008. Regiondirektören föreslås få i uppdrag att dels detaljutforma organisationen och framlägga förslag till ekonomisk reglering, dels påbörja rekrytering av chef för den nya förvaltningen. I den utredning som ligger till grund för förslaget behandlas även frågan om renodling av ledningskontorets uppgifter och organisation. Förslaget bedöms innebära minskade kostnader på 15 % eller ca 40 mnkr under mandatperioden.

Anförande:

Anförande hölls av Bodil Rosengren (v), Gustaf Hoffstedt (m) och Matias Lundström (mp).

Kommunfullmäktiges beslut­

  • Som inriktning ska följande gälla: Inom kommunstyrelsen inrättas fr.o.m. 1 januari 2009 en serviceförvaltning i huvudsak bestående av de föreslagna verksamheterna. Konsult- och servicekontoret ska upphöra 31 december 2008.