§ 275 Motion. Kulturhuvudstad 2014

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35211
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 275
Motion. Kulturhuvudstad 2014

KS2006/0401-10
- Kommunstyrelsen 2007-10-25, § 303
- Motion 2006-08-21
- Kultur- och fritidsnämnden 2006-11-07, § 114
- Ledningskontoret 2006-12-07
- Kommunstyrelsen 2007-01-25, § 6
- Kultur- och fritidsförvaltningen 2007-06-19
- Ledningskontoret 2007-09-18

Inger Harlevi (m) har i motion yrkat att Gotlands kommun ska ansöka om att evenemanget med kulturhuvudstad för år 2014 ska förläggas till Visby. Enligt upprättad turordning ska 2014 års evenemang förläggas till Sverige och Lettland. Intresserade länder i respektive land kan sedan ansöka om att bli utsedd till kulturhuvudstad.

Anm. (Ann Egefalk): Europaparlamentet och Europeiska unionens råd har beslutat om vilka regler som ska gälla för evenemanget. Senast 2008 arrangerar Sverige en öppen inbjudan då intresserade städer får ansöka om att bli utsedda till kulturhuvudstad 2014. Ansök­ningstiden kommer att vara tio månader. I ansökan ska staden presentera ett kulturpro­gram med europeisk dimension som i huvudsak bygger på kulturellt samarbete och som stämmer överens med Sveriges kulturpolitik. En jury, vars ledamöter nomineras av europiska institutioner och Sverige och utses av Sverige, gör ett urval. Städer som förts upp på slutlistan ska sedan, under nio månader, utarbeta en slutgiltig ansökan till juryn. Senast 2010 ska Sverige nominera en stad. EU:s råd utser staden officiellt till europeisk kulturhuvudstad.

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att kommunen bör ansöka om att bli kulturhuvudstad 2014. Nämnden har efter återremiss från kommunstyrelsen preciserat sitt ställningstagande och redogör för vad åtagandet kan innebära, lämplig tidplan, lokala utgångspunkter och inriktning m.m.

Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska avslås. Kontoret har översiktligt redogjort för den formella gången vid ansökan och nominering. De har beskrivit de fem städer som i dagsläget har kandiderat samt erfarenheter från 1998 när Stockholm var kulturhuvudstad. Sammanfattningsvis har kontoret funnit det svårt att förorda en kandidatur främst med tanke på kort förberedelsetid, stora ekonomiska åtaganden samt oklarheter om vidden i det lokala engagemanget.

Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska avslås.

­Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen avslås.