§ 276 Motion. Gotland som försöksområde för gårdsförsäljning av alkoholvaror

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35210
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 276
Motion. Gotland som försöksområde för gårdsförsäljning av alkoholvaror

KS2007/0226-14
- Kommunstyrelsen 2007-10-25, § 312
- Motion 2007-05-10
- Ledningskontoret 2007-09-28

I en motion har Gustaf Hoffstedt och Rolf K Nilsson båda (m) föreslagit att kommunen hos regeringen ska ansöka om att bli försöksområde för gårdsför­säljning av alkoholvaror.

Ledningskontoret har i sitt utlåtande hänvisat till regeringens översyn av alkohol­lagen, där bl.a. de olika konsekvenserna av ovan efterfrågade gårdsförsäljning närmare ska utredas. Med detta föreslås motionen vara besvarad samt att kontoret uppmanas att föra en dialog med utredaren.

Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.

Yrkande:

  • Åke Svensson (s) yrkade, med instämmande av Christer Engelhardt (s)Stefaan De Maecker (mp) Bodil Rosengren (v) och Conny Kristensen Gahnström (s), avslag på kommunstyrel­sens förslag.


  • Gustaf Hoffstedt (m) yrkade, med instämmande av Sven Larsson (m), Rut Smeds (kd), Bror Lindahl (fp), Lena Celion (m) och Eva Nypelius (c), tillstyrkan till kommunstyrelsens förslag.

    Proposition och omröstning

    Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsens förslag och Åke Svenssons avslagsyrkande och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes. JA för kommunstyrelsens förslag och NEJ för Åke Svenssons avslagsyrkande. 36 ledamöter röstade ja. 35 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således bifallit kommunstyrelsens förslag.

    Kommunfullmäktiges beslut

  • Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.