§ 278 Medborgarförslag. Gång- och cykelväg m.m. Broväg

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35208
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 278
Medborgarförslag. Gång- och cykelväg m.m. Broväg

KS2007/0137-31
- Kommunstyrelsen 2007-10-15, § 313
- Medborgarförslag 2007-03-22
- Tekniska nämnden 2007-08-29, § 224
- Ledningskontoret 2007-09-13

I ett medborgarförslag har Per Högberg föreslagit att det ska anordnas en gång- och cykelväg med belysning på Broväg fram till korsningen Hangarvägen samt att hastigheten ska sänkas till 50 km/tim på hela sträckan. Han har motiverat förslaget med att det i dag är förenat med trafikfara att gå eller cykla längs med vägkanten på denna väl trafikerade väg.

Tekniska nämnden har föreslagit att medborgarförslaget ska avslås med motiveringen att frågan är med i kommande utredningsarbete. Under hösten 2007 kommer man att projektera för en cirkulationsplats i korsningen Broväg Norra Hansegatan och i samband därmed kommer även behovet av en gång- och cykelbana fram till Hangarvägen att utredas.

Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till tekniska nämndens yttrande. Detta har även blivit kommunstyrelsens förslag till fullmäktige.

Anförande:

Anförande hölls av tekniska nämndens ordförande Kjell Skalberg (c).

Yrkande:

  • Anders R Johansson (v) yrkade bifall till motionen.

    Proposition och omröstning

    Ordföranden ställde proposition på kommunstyrelsen förslag och Anders R Johanssons yrkande om bifall till motionen och förklarade sig anse att kommunstyrelsens förslag vunnit majoritet.

    ­Kommunfullmäktiges beslut

  • Medborgarförslaget anses besvarat med tekniska nämndens yttrande.