§ 279 Medborgarförslag. Höjning av ersättning för resa med egen bil

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35207
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 279
Medborgarförslag. Höjning av ersättning för resa med egen bil

KS2007/0213-53
- Kommunstyrelsen 2007-10-25, § 304
- Medborgarförslag ink. 2007-05-03
- Ledningskontoret 2007-09-14

Ett medborgarförslag har kommit från Dick Magnusson om att ersättningen för sjukresor bör höjas till 17 kronor per mil. Sjukbesök är betungande för pensionärer som har långt att köra skriver han i sin motivering.

Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget ska avslås. De hänvisar till den nyligen i kommunfullmäktige beslutade höjningen av ersättning vid sjukresa från 10 till 12 kr milen vid användande av egen bil. Dock har denna egenavgift höjts från 40 till 48 kronor per enkel resa. Kontoret har anfört att ersättningen för resa med egen bil motsvarar medianen bland landets landsting. I de flesta landsting ges reseersättning när avståndet överstiger 4 mil.

Kommunstyrelsen har föreslagit avslag på medborgarförslaget.

­Kommunfullmäktiges beslut

  • Medborgarförslaget avslås.