§ 287 Motioner; nya

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35199
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2007-11-26

KF § 287
Motioner; nya

­Följande motioner har inkommit:

­Dnr

Håkan Onsjö (m)
K
onkurrensutsättning av verksamheten vid Hemse vårdcentrals lunchmatsal

KS 2007/0503-10

Mats-Ola Rödén (fp)
Ökat flyktingmottagande på Gotland

KS 2007/0504-13