2007-11-26, §§ 263-289

Utskrivet från: http://www.gotland.se/35194
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2007-11-26

Register

Kommunfullmäktige 2007-11-26
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: ­13.00-20.00

Utses att justera: Curt Broberg och Claes-Göran Nilsson
Datum för anslags uppsättande: 2007-12-07
Datum för anslags nedtagande: 2008-01-02

 


Övriga närvarande:
Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lundin, stadssekreterare, tel: 26 93 55
Barbro Sjögren, kanslisekreterare