Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Information om energi för företag

Energikostnaden för företag är en allt större del av kostnaden. I takt med stigande energipriser blir det en allt större del av omsättningen i ett företag och tar en större andel av vinsten i anspråk. En effektivare användning av energi leder till ökad lönsamhet, mindre miljöpåverkan och också ofta fördelar i produktionen.

Mer information

Minska företagets energianvändning, faktablad med exempel från företag med egen tillverkning, som energimyndigheten givit ut. Kan hämtas som PDF eller beställas från www.energimyndigheten.se finns under fliken publikationer.

Handbok för kartläggning och analys av företagets energianvädning, kan hämtas från www.energimyndigheten.se under fliken "Råd och tips för företag"

Belysning

Om byggnadens belysning är av äldre typ kan besparingar göras med byte till effektivare system. Gör en kontroll på installerad effekt i ett rum (se effekt på ex.vis glödlampor eller lysrör) dela med rumsytan. Gör en jämförelse med modern belysning vars effekt är mindre än 12W per m2. Dagens belysning gör att arbetsmiljön förbättras (mindre flimmer) Värmeöverskottet minskar under sommaren.

Modern belysning
- Längre livslängd
- Inget flimmer
- Behagligare ljus
- Bättre att reglera

Mer information finns i energimyndighetens broschyr Modern Belysningsteknik (PDF)

Klimatskalet (tak, väggar och fönster)

I många företag varierar uppvärmningsbehovet mellan olika typer av företag. Om det är möjligt att tilläggsisolera vindbjälklaget är det ofta en lönsam åtgärd. Isolering av fasad är ofta bara lönsam i samband med att fasaden renoveras. Man måste också kontrollera om det finns restriktioner i kommunens detaljplan som begränsar ändring av fasaden. Fönsterbyten är oftast lönsamma först när man byter fönstren av åldersskäl. Man måste också  kontrollera om det finns restriktioner i kommunens detaljplan om byggnadens  exteriör förändras. Ett energifönster har U-värdet ca 1,2W/m2 som innebär att värmeförlusten är endast ca 80kWh/m2 och år.

Uppvärmning

El och olja har varit de vanligaste energislagen för uppvärmning av fastigheter. Idag finns det alternativ som kan ge lägre driftskostnader. Vilket som är bäst ur lönsamhets- miljösynpunkt beror på lokala förutsättningar. Ett bra sätt är att kontakta GEAB för fjärrvärmeinkoppling (om lokalen ligger i tätort) eller om det planeras fjärrvärme i området.  Kort beskrivning av några av alternativen. Läs också Energimyndighetens folder Effektivare uppvärmning i fastigheter.