BUN § 105

Utskrivet från: http://www.gotland.se/34763

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-11-30
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-10-31

BUN § 105
BUNs styrkort 2008-2010

Dnr 2006/104-61
BUN har i ett seminarium vid Tofta Strandpensionat den 11 sept 2007 diskuterat utformningen av nämndens styrkort för tiden 2008-2010. Styrkortet, som sammanställts av kvalitetsutvecklarna Ritva Norrby, Lotten v Heine och utredningssekreterare Gunilla Carlsson, hade utsänts med kallelsen.

Styrkortet följer den av Gotlands kommun fastställda mallen och redovisar Verksamhetsidé och Strategier samt Framgångsfaktorer, Styrtal och Uppföljningsmetoder för de fem perspektiven Brukare/kunder, Ekonomi, Medarbetare/Ledare, Processer och Samhälle.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. BUN fastställer följande styrkort 2008-2010 för nämndens ansvarsområde beträffande Verksamhetsidé, Strategier och Framgångsfaktorer för de fem perspektiven.

  VERKSAMHETSIDÉ
  Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att barn, ungdomar och vuxenstuderande på Gotland ges en nationellt likvärdig utbildnings- och omsorgsverksamhet som vilar på demokratiska värderingar.
   Som huvudman, utifrån en tilldelad ekonomisk ram, fördelar Barn- och utbildningsnämnden resurser och skapar förutsättningar som möjliggör att de nationella kraven följs och de nationella och lokala målen nås inom den kommunala förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, kulturskolan och vuxenutbildningen.
   Uppdraget till verksamheterna är att ge kunskaper och färdigheter i livslångt lärande, samt i dialog med hemmen, främja barns och ungdomars utveckling till trygga, harmoniska och ansvarskännande människor och samhällsmedborgare. Barn och elever med särskilda behov har rätt till särskilt stöd.
   Verksamheten skall genomsyras av en hälsofrämjande skola och att Gotland är en ekokommun.
   
  STRATEGIER
  · Tillämpa kriterierna angående framgångsrika skolor i SOU 2004:116 (se bilaga) och tydligt arbeta mot läroplanens mål
  · Genomföra och följa upp påbörjat förändringsarbete i Skola Gotland 2008->
  · Stark resultatinriktning, tydliga mål och kunskapskrav. Tydlig redovisning av resultat.                                                 · Ökat fokus på arbetsro och trygghet, ordning och reda
  · Effektiva och beslutsmässiga skolledare, engagerad och kompetent lärarkår
  · Ökad kvalitet och valfrihet genom konkurrensutsättning, privatisering och alternativa kommunala driftsformer
   
  Brukare/Kunder
  Mål:”Brukarna/kunderna får tjänster av god kvalitet, känner sig delaktiga och blir respektfullt bemötta”

  Framgångsfaktorer
  1. Barn, elever, föräldrar och vuxenstuderande möts av professionella medarbetare, de är delaktiga och har inflytande på verksamheten samt har god kännedom om skolans uppdrag, mål, resultat och värdegrund 
  2. Stark fokusering på elevernas behov och förutsättningar samt deras arbete och motivation.
  3. Stora förväntningar på eleverna
  4. Utveckla Kulturskolan
   
  Ekonomi
  Mål:”Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv”

  Framgångsfaktorer
  1. God hushållning med resurser på alla nivåer. Alla beslut baseras på kunskap om de ekonomiska konsekvenserna.
  2. Långsiktig ekonomisk planering med beredskap till förändringar
  3. Bra ekonomisk styrning och uppföljning av det ekonomiska resultatet
  4. Öppet och transparent resursfördelningssystem på alla nivåer.

  Medarbetare/Ledare
  Mål:
  ”Gotlands kommun är en attraktiv arbetsgivare och för en god personalpolitik

  Framgångsfaktorer
  1. Tydligt ledarskap på alla nivåer med delaktighet och inflytande för personalen
  2. God arbetsmiljö, bra arbetsvillkor och jämställda arbetsplatser
  3. Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.
  4. Individuella och resultatbaserade löner

  Processer
  Mål:”Kommunen har samverkande processer och bedriver ett kontinuerligt förbättringsarbete”

  Framgångsfaktorer
  1. Stark resultatorientering med uppföljning och utvärdering av läroplan och lokala mål.
  2. Ledare och medarbetare agerar efter och tillämpar skolans värdegrund
  3. Arbetssätt i skolor och förskolor som möjliggör tidig upptäckt av barns och elevers behov, både särskilt stöd och utmaningar
  4. Arbetsro och trygghet, ordning och reda. Nolltolerans mot mobbning
  5. Fungerande överlämningar och samverkan med andra skolformer och förvaltningar.

  Samhälle
  Mål:
  Gotland erbjuder hög livskvalitet med social rättvisa, inom regional balans och en hållbar tillväxt som gör att människor vill bo och verka här.

  Framgångsfaktorer
  1. Skolor och förskolor med gott rykte som erbjuder utbildning med hög kvalitet i ett nationellt perspektiv
  2. Kommunicera skolans uppdrag, framtida inriktning och resultat till brukare och medborgare
  3. Höja utbildningsnivån på Gotland
  4. Utveckla samarbetet med arbetslivet

  Yrkande:


  Ledamoten Eric Martell yrkade med stöd Nils Jakobsson (s), Jenny Alvås (s),Hanna Nyman (s), Aino Friberg Hansson (s) samt Brittis Benzler (v) av att styrkortet skulle ges följande lydelse:

  VERKSAMHETSIDÉ:
  Tillägg:
  Verksamheten genomsyras av ett hälsofrämjande arbetssätt och att Gotland är en
  Ekokommun.

  STRATEGI.
  Nytt förslag:
  · Arbeta tydligt mot läroplanens mål
  · Ökat fokus på det enskilda barnet/elevens behov
  · Ökat fokus på trygghet och arbetsro
  · Genomföra och följa upp påbörjat förändringsarbete ”Skola Gotland 2008”
  · Arbeta enligt kriterierna för framgångsrika skolor
  · Minska antalet barn i förskolans barngrupper
  · Utveckla kulturen i skolan

  Framgångsfaktorer

  Brukare/Kunder
  Ändringsförslag:
  P3    Höga förväntningar på eleverna
  P4    Utgår

  Ekonomi
  Ändringsförslag:
  P1    Beslut som baseras på kunskap om de ekonomiska konsekvenserna
  P3    Ekonomisk styrning och uppföljning av det ekonomiska resultatet

  Medarbetare/Ledare
  Ändringsförslag:
  P1    Tydligt ledarskap på alla nivåer med delaktighet och inflytande för personalen
  P4     Individuella och jämställda löner

  Processer
  Ändringsförslag:
  P1     Uppföljning och utvärdering av nationella och lokala mål
  P2     Utgår
  P4     Trygghet och arbetsro. Nolltolerans mot mobbning
  P5     Fungerande överlämningar inom linjen. Fungerande samverkan med andra  
           förvaltningar

  Samhälle
  Ändringsförslag:
  P1    Skolor och förskolor som erbjuder utbildning med hög kvalitet i ett nationellt 
           perspektiv
  P3    Höjd utbildningsnivå på Gotland
  P5    Hälsofrämjande arbetssätt (ny).

  Reservation:


  Mot majoritetens beslut reserverade sig: Eric Martell (s), Nils Jakobsson (s), Jenny Alvås (s), Hanna Nyman (s), Aino Friberg Hansson (s) samt Brittis Benzler (v) till förmån för det egna yrkandet.
   
  2.  Förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag till Styrtal och Uppföljningsmetoder för de olika perspektiven.