BUN § 107

Utskrivet från: http://www.gotland.se/34761

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-11-16
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-10-31

BUN § 107
Skadeståndskrav från Barn- och elevombudsmannen

BUNs Dnr 2006/187-63; BeO:s dnr Dnr 55-2006:3104
I en anmälan som kom in till Barn- och elevombudet den 15 november 2006 uppgav anmälaren att hennes son A, som vid tiden för anmälan gick i årskurs 4, vid Stenkyrka skola i Gotlands kommun, utsatts för kränkande behandling. Barn- och elevombudet skall genom tillsyn över lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (BeL) tillvarata barns och elevers enskilda rätt. Den som är huvudman för en skola, i det här fallet Gotlands kommun, ansvarar för att verksamheten genomförs i enlighet med lagen.

Barn- och elevombudet finner att de handlingar den aktuella eleven varit utsatt för är kränkande behandling enligt BeL. Stenkyrka skola inte vidtagit adekvata åtgärder som skäligen kan krävas för att hindra fortsatta kränkningar av eleven.

Barn- och elevombudet har i beslut i ärende 55-2006:3104 bedömt att Gotlands kommun i egenskap av huvudman för Stenkyrka skola inte levt upp till kraven i 6 och 8 §§ i lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Med stöd av 15 § samma lag begär Barn- och elevombudet för berörd elevs räkning att Gotlands kommun betalar skadestånd med 40 000 kr. BUN uppmanas att senast den 13 november 2007 meddela sin inställning till kravet.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottet ges delegation att fatta beslut i ärendet