Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Riktlinjer för avstånd mellan djurhållning och bostäder

Riktlinjer för minimiavstånd mellan djurhållning och bostäder i bedömningar vid nylokalisering av stallbyggnader respektive bostäder har antagits av miljö- och byggnämnden.

Riktlinjer

I plan- och bygglagen ställs krav på att kommunerna ska beakta hälsorisker mot omgivningen från olika verksamheter samt undvika och förebygga olägenheter. Både allmänna och enskilda intressen ska beaktas. Riktlinjerna för avstånd mellan djurhållning och bostäder är tänkta att vara ett hjälpmedel och stöd i processerna kring planläggning och ärenden om bygglov och förhandsbesked, för att förebygga att olägenheter ska uppstå till följd av lokalisering.

Skötsel av jordbruk kräver maskiner, rasthagar, betesmarker, förvaringsutrymmen för gödsel och foder. Dessa saker, beroende på omfattning och art, har en påverkan på sin omgivning i form av buller, lukt, allergenspridning och risk för påverkan på grundvatten. Generellt kan sägas att ju fler djur som finns på en begränsad yta desto större påverkan på omgivningen, vilket återspeglas i de avstånd som framgår av riktlinjerna.

Vid varje bedömning om avstånd mellan djurhållning och bostäder bör man utgå från det enskilda fallet men det är rimligt att skilja mellan olika bebyggelsemiljöer, tätortsnära respektive landsbygdsmiljöer. Känsliga miljöer som skolor, förskolor och äldreboende eller liknande inrättningar kräver särskild hänsyn. Det innebär att förhållanden kan betraktas som oacceptabla i ett fall men helt acceptabla i ett annat, beroende på områdets karaktär.

För mer ingående information om avstånd mellan bebyggelse och djurhållning så finns riktlinjerna att läsa i informationsrutan beslut.