Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlandstrafiken nu och då

I den reguljära färjetrafiken trafikeras sträckorna Visby – Nynäshamn och Visby - Oskarshamn. Trafiken har utvecklats kraftigt, både på passagerar- och godssidan. På linjerna går färjor med överfartstider på drygt tre timmar.

Efter flera statliga utredningar beslutades 1970 att trafiken skulle regleras. Syftet var att kunna garantera en tillfredsställande året runt-trafik till och från Gotland. De tre första avtalen skrev staten med Rederi AB Gotland och gällde från åren 1971, 1977 och 1984. I mitten av 1980-talet gjorde statens ökade kostnader för Gotlandstrafiken att regeringen ville ompröva trafikens upplägg och omfattning. Tidens avregleringar, bl.a. inom transportområdet, gjorde också att krav ställdes på en mer konkurrensutsatt trafik.
 

Det dåvarande Transportrådet fick i uppdrag att ta upp förhandlingar med olika företag om den kommande Gotlandstrafiken. Resultatet blev att rederiet Nordström & Thulin drev trafiken mellan åren 1988 – 1997. Därefter har tre upphandlingar gjorts, i de två första perioderna ansvarade Destination Gotland för att driva trafiken, liksom i den nu pågående som gäller från 1 februari 2017 – 2027.
 

År 2009 ändrades den förordning som reglerar linjesjöfarten till och från Gotland, så att krav på att angöra Gotland minst fem dagar per vecka året runt togs bort. Därigenom är det möjligt att driva trafik till Gotland under kortare eller längre perioder, utöver den trafik som upphandlas. Sommaren 2016 drev Gotlandsbåten trafik mellan Visby - Nynäshamn och Visby - Västervik.