Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Gotlandstrafiken nu och då

Färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet har utvecklats mycket under gångna decennier, både på passagerar- och godssidan. På linjerna går idag färjor med överfartstider på drygt tre timmar.

Staten har ansvarat för färjetrafiken till och från Gotland sedan 1970-talet. De tre första avtalen skrevs med Rederi AB Gotland och gällde från åren 1971, 1977 och 1984. Upplägget innebar en slags samverkan mellan operatören och staten.

I mitten av 1980-talet gjorde statens ökade kostnader för Gotlandstrafiken att regeringen ville ompröva trafikens upplägg och omfattning. Avregleringar, bland annat inom transportområdet, gjorde att krav ställdes på upphandling i konkurrens. Resultatet blev att rederiet Nordström & Thulin drev trafiken mellan åren 1988 – 1997. Därefter har tre upphandlingar gjorts. Samtliga har resulterat i att Destination Gotland fått ansvaret för att driva trafiken. Nu pågående avtalsperiod gäller från 1 februari 2017 till 2027. Upphandlingen av Gotlandstrafiken från 2027 har påbörjats.

Ansvaret för statens avtal om färjetrafik till Gotland har innehafts av olika statliga myndigheter genom åren. Från och med 2011 är Trafikverket ansvarig myndighet.

Öppning för konkurrerande trafik

År 2009 ändrades den förordning som reglerar linjesjöfarten till och från Gotland, så att krav på att angöra Gotland minst fem dagar per vecka året runt togs bort. Genom det öppnades möjligheterna att driva trafik till Gotland under kortare eller längre perioder, utöver den trafik som upphandlas. Under sommaren 2016 drev Gotlandsbåten trafik mellan Visby och Nynäshamn respektive Västervik. Sommaren 2017 drev Destination Gotland trafik, utöver den ordinarie linjetrafiken, mellan Visby och Västervik.