BUN § 92

Utskrivet från: http://www.gotland.se/34256

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-10-10

BUN § 92
Remiss – Tydliga mål och kunskapskrav i Grundskolan, SOU 2007:28

Dnr 2007/102-63

Utbildningsdepartementet har inbjudit bl a Gotlands kommun att inge yttrande över betänkandet Tydliga mål och kunskapskrav i Grundskolan (SOU 2007:28), och Ledningskontoret hade överlämnat ärendet till BUN. Ev svar skall vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast 14 oktober 2007. För- och grundskolecheferna Bissse Carlsson och Mats Hanell samt utredningssekreterare Gunilla Carlson hade utarbetat förslag till yttrande.

Sammanfattningsvis upplevs många av förslagen i utredningen positivt. Färre och tydligare mål, ett mindre antal begrepp och ett gemensamt språk kan underlätta arbetet mot en likvärdig skola i ett mål- och resultatstyrt system. Förhoppningsvis skall förändringarna innebära ett bättre stöd till lärarna i deras arbete, men frirummet får inte minskas så långt att det negativt påverkar deras möjligheter att tillsammans med eleverna planera, genomföra och följa upp skolarbetet.

I yttrande anförs vidare bl a följande:

Nationella prov

 För att underlätta kvalitetsarbetet i kommuner och på skolor är det önskvärt med en utökad obligatorisk insamling av resultaten på de nationella proven och en redovisning av nationell jämförelsestatistik. Det känns också viktigt för arbetet mot en likvärdig skola med en fortsatt diskussion kring kopplingen mellan nationella prov och betyg i årskurs 9. Men den diskussionen får inte drivas så långt att undervisningen kommer att inriktas på de nationella proven istället för mot ämnesmålen. …

Förskola, förskoleklass, fritidshem, gymnasieskola

Om en ny läroplan för grundskolan införs är det mycket viktigt att skrivningarna om förskoleklassens och fritidshemmens uppdrag, syfte och innehåll förtydligas. Vi förutsätter också att läroplanerna för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan kommer att samordnas både till struktur och innehåll.

Resurser för implementering

Att införa en ny läroplan innebär ett stort arbete för alla som arbetar i skolan. Det är därför oerhört viktigt att tillräckliga resurser avsätts både för att ta fram kommentarmaterial och för att möjliggöra stöd och kompetensinsatser till rektorer, lärare och annan skolpersonal..”

 ---

Votering

BUNs ordf Lena Celion yrkade på en mindre redaktionell justering under rubriken ”Sammanfattning” samt att yttrandet under rubriken ”Blockbetyg” skulle innehålla följande text: Vi instämmer i att dagens möjlighet för lärare att välja mellan att sätta betyg i varje ämne eller i ämnesblock ofta upplevs av eleverna som svårbegripligt och orättvist. Vår uppfattning är därför att blockbetygen bör avskaffas eller begränsas.

Ledamoten Eric Martell yrkade att yttrandet under rubriken ”Blockbetyg” skulle innehålla följande text: Vi instämmer i att dagens möjlighet för lärare att välja mellan att sätta betyg i varje ämne eller i ämnesblock ofta upplevs av eleverna som svårbegripligt och orättvist. Men blockbetygen underlättar enligt vårt synsätt ett ämnesövergripande arbetssätt och en helhetssyn i undervisningen. Det framgår inte av utredningen om det finns tankegångar om att slå samman ämnena biologi, fysik, och kemi till ett No-ämne och på samma sätt ämnena geografi, historia och samhällskunskap till ett So-ämne.

Sedan votering begärts enades nämnden om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Lena Celions förslag röstar Ja, den som vill stödja Eric Martells förslag rösta Nej. Vinner Ja har BUN beslutat enligt Lena Celions förslag.

Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja och 6 ledamöter Nej. Följande ledamöter röstade Ja: Anders Larsson, Ursula Jacobsson, Inger Rosén, Annelie Adolfsson, Oskar Franke, Eva Lindström samt ordförande Lena Celion. Följande ledamöter röstade Nej: Eric Martell, Nils Jacobsson, Jenny Alvås, Hanna Nyman, Aino Friberg-Hansson samt Brittis Benzler. Barn- och utbildningsnämnden hade sålunda beslutat i enlighet med Lena Celions förslag.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN antar framlagt förslag till yttrande som BUNs svar på remissen. Under rubriken ”Blockbetyg” införs följande text: Vi instämmer i att dagens möjlighet för lärare att välja mellan att sätta betyg i varje ämne eller i ämnesblock ofta upplevs av eleverna som svårbegripligt och orättvist. Vår uppfattning är därför att blockbetygen bör avskaffas eller begränsas.

    2. Beslutet förklarades omedelbart justerat.