BUN § 93

Utskrivet från: http://www.gotland.se/34255

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-10-10

BUN § 93
Revidering av BUNs delegationsordning

Dnr 2007/097-00
BUN fastställde den nu gällande delegationsordningen 2005-02-15 (BUN § 05/9). Skoldirektör Peter Molin föreslår att delegationsordningen ändras i enlighet med den revidering som förvaltningen genomfört. Revideringen innebär i huvudsak att delegationsordningen anpassas till BUFs nuvarande organisation. Bland de förändringar som skett kan nämnas att två tjänster som För- och grundskolechefer inrättats. Enligt förslaget ges gymnasiechefen delegation att besluta om komvux kursutbud. Ledamoten Eric Martell yrkade att komvux kursutbud (p.7.2.1) även fortsättningsvis skall var ett BUN-beslut som inte delegeras.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förslaget till ny delegationsordning fastställs enligt Erik Martells yrkande samt i övrigt enligt förslag.