BUN § 96

Utskrivet från: http://www.gotland.se/34252

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-10-10

BUN § 96
Tillstånd för drift av enskild verksamhet i Visby, Alla årstider HB

Dnr 2006/049-88

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i skrivelse 2007-10-02 bl a följande:

”Anders Nordlander och Susanne Nilsson, ägare till Uteförskolan Alla Årstider HB, organisationsnummer 969682-5976 har i ansökan begärt tillstånd och bidrag för drift av enskild verksamhet för en förskoleavdelning i anpassade lokaler på Allégatan i Visby. Ansökan avser en verksamhet med inriktning på sedvanlig förskoleverksamhet omfattande 16-20 barn (inte uteförskoleverksamhet).

Den lokal som är tilltänkt är anpassad och godkänd för förskoleverksamhet. Utevistelse kommer att förekomma på inhägnat område vid förskolan och lekparken i bostadsområdet och i angränsande grönområde.

Alla Årstider har samverkansavtal med kommunen för drift av en uteförskoleavdelning vid Stjärngatan och två avdelningar vid Kungsladugård. Alla Årstider bedriver även verksamhet i tillfälliga lokaler vid Kungsladugård i avvaktan på att planerad förskola med två uteförskoleavdelningar kommer att kunna uppföras i Vibble.

Efterfrågan av plats i förskolan är mer omfattande i Visbyområdet än vad tidigare prognoser visat. Redan i början av oktober månad förekommer förtätningar i verksamheten. Av den anledningen är det viktigt att kunna möta en allt mer ökad efterfrågan med åtgärder. Fram till månadsskiftet mars/april beräknas ytterligare ca 70 talet barn behöva placering i Visbyområdet"...

Arbetsutskottet hade vid sitt sammanträde 2007-10-09 beslutat föreslå BUN att bevilja Uteförskolan Alla Årstider HB och bidrag för drift av en förskoleavdelning i Visby, under förutsättning att verksamheten bedrivs i för ändamålet godkända lokaler och i enlighet med skollag och läroplan, samt att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta vederbörligt samverkansavtal.

Votering

BUNs ordf Lena Celion yrkade att BUN skulle besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Ledamoten Eric Martell yrkade avslag på ansökan med hänvisning till att verksamheten inte gäller någon särskild inriktning och i princip bör bedrivas i kommunal regi.

Sedan votering begärts enades nämnden om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Lena Celions förslag röstar Ja, den som vill stödja Eric Martells förslag röstar Nej. Vinner Ja har BUN beslutat enligt Lena Celions förslag.

Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja och 6 ledamöter Nej. Följande ledamöter röstade Ja: Anders Larsson. Ursula Jacobsson, Inger Rosén, Annelie Adolfsson, Oskar Franke, Eva Lindström samt ordförande Lena Celion. Följande ledamöter röstade Nej: Eric Martell, Nils Jacobsson, Jenny Alvås, Hanna Nyman, Aino Friberg-Hansson samt Brittis Benzler. Barn- och utbildningsnämnden hade sålunda beslutat i enlighet med Lena Celions förslag.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN beviljar Uteförskolan Alla Årstider HB, organisationsnummer 969682-5976 tillstånd och bidrag för drift av en förskoleavdelning i Visby, under förutsättning att verksamheten bedrivs i för ändamålet godkända lokaler och i enlighet med skollagen kap. 2 a samt enligt läroplanen (Lpfö 98). Tillståndet gäller att fr o m 2007-11-01.

    2. Förvaltningen ges i uppdrag att upprätta vederbörligt samverkansavtal för enskild förskola för barn i åldern 1-5 år, innefattande allmän förskola.