BUN § 97

Utskrivet från: http://www.gotland.se/34251

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-10-10

BUN § 97
Delårsrapport 2/2007

Dnr 2007/076-04

Förvaltningen har sammanställt 2007 års Delårsrapport nr 2, omfattande tiden 2007-01-01—08-31. Prognosen för året pekar mot ett resultat i balans med budget . Skoldirektör Peter Molin har i den sammanfattande nämndskrivelsen anfört bl a följande:

Sammanfattning

Verksamheten inom BUF uppvisar ett ekonomiskt resultat som pekar mot balans, förutsatt full kostnadstäckning för årets lönerevision. För vissa verksamheter krävs dock ett fortsatt arbete för att klara detta. Den fördjupade analysen av orsakerna till ev underskott är påbörjad. Under året har fortsatta nedskärningar genomförts i personalorganisationen för att anpassa den till det vikande elevunderlaget och de ekonomiska förutsättningarna.

 De pågående förändringarna inom ramen för Skola Gotland 2008->, kräver ett antal anpassningsåtgärder för att dra ned på verksamheten och att säkra en god lärmiljö och likvärdighet i undervisningen över ön. Anpassningarna kan också medföra omställningskostnader, samtidigt som omvärldsutvecklingen, med förändrade elevtal, boendemönster och privata aktörer inom förskolan, grund- och gymnasieskolan, visar på nödvändigheten att ta tag i ett antal strukturproblem, så att den gotländska skolan kan vara ett bidrag till Gotlands attraktivitet.

En särskild skrivelse kommer att inlämnas till KS budgetberedning inför 2008 års budget, rörande eventuella ekonomiska konsekvenser av ytterliggare etablering av fristående skolor”.

Ekonomichef Elisabeth Österdahl informerade om ekonomistyrningsmodellen i Gotlands kommun och om de elevantalsmätningar som regelbundet genomförs inom ramen för BUFs fördelningssystem. För- och grundskolecheferna Bisse Carlsson och Mats Hanell lämnade en fördjupad redovisning över de avvikelser som förekommit vid enskilda enheter.

Ordf tackade för informationen och en väl underbyggd rapport

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna.