BUN § 99

Utskrivet från: http://www.gotland.se/34249

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-10-10

BUN § 99
Gymnasieskolans framtidsfrågor

Dnr 2007/161-64

Gymnasiechef Alf Nilsson har i skrivelse 2007-10-01 beskrivit några viktiga framtidsfrågor för den svenska gymnasieskolan. I skrivelsen redogörs bl a för det statliga uppdraget, den gotländska verksamhetsidén, några viktiga framgångsfaktorer och en handlings- och tidplan för förvaltningens kommande arbete.

Gymnasiechefen anför i skrivelsen bl a:

 …

Omvärldsförändringar som påverkar den kommunala gymnasieskolan

Idag kända omvärldsförändringarna som kommer att påverka gymnasieskolans innehåll och organisation är:

     -      Kraftiga elevminskningar där elevantalet reduceras med 35-40 procent från 2007 till 2014

     -      Ökad konkurrens från friskolor och andra kommuner (frisök)

     -      En omfattande gymnasiereform som träder i kraft 2010

 Utöver detta kommer förändringar i arbetslivet och förändrade förväntningar från efter- gymnasiala utbildningar att påverka verksamhetens utformning.

Förvaltningens uppdrag

Ett fortsatt brett utbildningsutbud trots färre elever och ökad konkurrens

De riktigt stora kullarna är nu i gymnasieskolan. Efter 2010 minskar antalet elever för att vara som lägst 2014. Såväl utbildningsutbud som intagningsplatser måste successivt anpassas till att den kommunala gymnasieskolan har 700-900 elever färre än i dag. Mycket talar dessutom för att Gotland 2007-2008 får nya friskolor med gymnasieprogram, vilket kan leda till att antalet elever i den kommunala gymnasieskolan blir ännu färre. Ambitionen är trots detta att erbjuda ungdomar ett brett utbildningsutbud och gymnasieutbildningar som är bättre än de som erbjuds i övriga Sverige eller i fristående gymnasieskolor”

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningen ges i uppdrag att fortlöpande informera BUN om den framtida utvecklingen av gymnasie- och vuxenutbildningarna.