BUN § 100

Utskrivet från: http://www.gotland.se/34248

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-10-10

BUN § 100
Rapport, ”Hälsofrämjande Skola” och utveckling av idrottsämnet

2007/160-62

Utvecklingschef Karin Nyström redovisar 2007-10-10 i en rapport över förvaltningens arbete med en ”Hälsofrämjande skola” bl a följande aktiviteter:

 · Kostchefen har tillsammans med dietist Anna Nylén vid Lasarettet sammanställt förslag på bra mellanmål på ”Fritids” som har spridits till fritidshemmen och finns på BUFs hemsida.

· Samma sak har gjorts till stöd för frukost och mellanmål till förskolan.

· Förvaltningen har tagit fram rekommendationer vilka livsmedel som man bör använda(mindre fett och socker) till dessa mål.

· Genom deltagande i Folkhälsoteamets möten har utvecklingschefen kunnat påverka högstadiernas cafeteriautbud.

· BUFs kostchef ingår i kommunens ”Livsråd”, med möjlighet att få statistik på vilka varor (onyttigheter) som köpes in till fritidsgårdar (dessa kan vi inte styra över, de drivs av KFF)

· samma sak gäller skolcafeterior, då Utv avd kan fortsätta att påtala vikten av att inte falla till föga angående elevernas önskemål. En del skolcafeterior är elevföretag och skall bära sina egna kostnader och då måste de ju ha ett utbud som eleverna köper.

· Skolrestaurangerna har gått över till att köpa fullkornsprodukter såsom pasta, makaroner och ris. Av ekonomiska skäl så serveras dessa inte vid varje tillfälle. Skolorna serverar salladsbord som innehåller säsongens grönsaker och rotfrukter och dessa är mycket omtyckta och populära. Eleverna tar för sig och det går bättre och bättre.

 · Genom stöd från Myndigheten för skolutveckling har en Kostkonferens som riktades sig till förskolan genomförts i februari i år. Den var mycket uppskattad.

· Ytterligare en konferens ”Bra mat – vårt mål” genomförs den 23 oktober 2007. Den är obligatorisk för skolmåltidspersonal. Rektorer och politiker och andra intresserade är också välkomna! (MSU betalar även denna konferens.)

· Storföreläsningar för föräldrar har ännu inte genomförts. Externa medel finna dock avsatt för detta och det skall genomföras under läsåret.

 Rapport angående Utveckling av idrottsämnet enl BUNs AU 2007-08-29, Au § 52

Rapport

· Två idrottslärare har utsetts till piloter för detta arbete

· De har startat sin fortbildning, med stöd av Myndigheten för skolutveckling

· De har bildat en ämnesgrupp med idrottslärare från hela ön som har möts en gång och som kommer att mötas en gång till denna termin.

· Aktuell litteratur har köpts in till idrottslärarna

· I februari 2008 planeras en seminariedag med Mikael Quennerstedt, lektor i pedagogik Örebro universitet för målgruppen. Samma föreläsare som genom SISU-s försorg har ett föredrag ikväll för intresserade. ”Att lära sig hälsa - Är hälsa att vara smal och vältränad eller något vi kan lära oss?”

· En konferens har skapats för fortlöpande diskussion på Tjelvar, för lärare i idrott och hälsa

---

 Arbetsutskottet hade givit förvaltningen i uppdrag att komplettera strategin med en målbeskrivning Utvecklingschef Karin Nyström föreslår följande mål för strategin:

Målet för strategin är att stärka arbetet med en hälsofrämjande skola med idrottslärarna som motorer.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Mål för strategin fastställs enligt framlagt förslag
    2. Rapporterna godkänns