BUN § 101

Utskrivet från: http://www.gotland.se/34247

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-10-10

BUN § 101
Remiss, Folkhögskolans äskande om utökad budgetram

Dnr 2007/152-65

Budgetberedningen har i maj 2007 och förvaltningsutskottet har i juni 2007 hänskjutit frågeställningarna kring Folkhögskolans äskande om tillskott om 1,3 mkr resp Lärcentras finansiering till ”Utredningen kring vuxenutbildning, lärcentra m m”.

 I utredningen konstateras att en kortsiktig lösning, dvs för 2008, bör komma till stånd, med syftet att i det längre perspektivet kunna hitta en varaktig lösning i en eventuell framtida organisation.

I skrivelse från Ledningskontoret till kommunstyrelsen 2007-09-17 anförs bl a följande:

---

Folkhögskolans behov av ramtillskott om 1,3 mkr kan lösas genom att barn-och utbildningsförvaltningen (komvux) avstår 0,7 mkr i ram för 2008, vilka överförs till folkhögskolan. Detta mot bakgrund av bl a trycket på arbetsmarknaden vilket ger effekter på komvux elevantal/kursutbud framförallt under hösten 2008. Resterande 0,6 mkr avsätts i ledningskontorets verksamhetsutvecklingsanslag år 2008.”

---

I skrivelsen föreslås att barn- och utbildningsförvaltningens ram för 2008 minskas med 0,7 mkr, vilka överförs till folkhögskolestyrelsen. Förslaget har översänts till BUN för yttrande. Yttrande skall vara ledningskontoret tillhanda senast den 23 oktober 2007.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN anför inga erinringar mot att barn- och utbildningsförvaltningens ram för 2008 minskas med 0,7 mkr, vilka överförs till folkhögskolestyrelsen.