BUN § 102

Utskrivet från: http://www.gotland.se/34246

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-19
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-10-10

BUN § 102
Utveckling av BUFs IT-verksamhet och datanät

Inom Gotlands kommun planeras för en ny organisation beträffande IT-verksamheten, med syfte att effektivisera. Omorganisationen berör såväl hårdvara som mjukvara. Enligt förslag skall kommunens datorer förvaltas vid en central (ITC), som i sin tur tillhandahåller utrustning och program till kommunens alla nyttjare.

 Barn- och utbildningsförvaltningens datorer utgör ca hälften av kommunens ca 6000 datorer. Av dessa ca 3000 datorer är ca 600 datorer som används i utbildningssyfte och som av den anledningen är utrustade med särskild teknik eller programvara.

Det finns en oro i förvaltningen att de utbildningsmässiga särlösningarna för dessa datorer inte kommer att tillgodoses i den föreslagna organisationen. Ett problem är att det f n saknas en ekonomisk och pedagogisk konsekvensanalys i den föreslagna omorganisationen.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningschefen ges i uppdrag att

    - bevaka att undervisningen för eleverna eller arbetsmiljön för lärarna inte försämras genom den föreslagna omorganisationen

    - till kommunledningen och ITC påtala vikten av att vissa av BUFs datorer av pedagogiska skäl måste vara av särskild beskaffenhet