BUN § 104

Utskrivet från: http://www.gotland.se/34244

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-22
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-10-10

BUN § 104
Delegations- och anmälningsärenden

Delegationsärenden

Tjänstetillsättningar och övriga delegationsärenden enligt förteckningar

Anmälningsärenden

1.    

 

Brev från Rädda Barnen till skolombud för Rädda Barnen: Barnrättsveckan firar 10-årsjubileum med utställning på Almedalsbiblioteket 4 – 20 december. Årets tema är: Hur skulle världen se ut om barnen fick bestämma? Dnr BUN 2007/147-60.

2.    

 

Rikskonferens om friskolornas vara eller icke vara: Växjö konserthus den 10 december 2007. Anmälan senast den 9 november 2007. Konferensen arrangeras av Regionförbundet SÖDRA SMÅLAND.

3.    

 

Myndigheten för skolutveckling och Barn- och utbildningsförvaltningen inbjuder till en halvdag kring kost och kostens betydelse i skola, förskola och fritidshem tisdagen den 23 oktober 2007kl. 13.00 – 17.00. Plats: Clarion Hotell, Visby. Anmälansenast den 15 oktober 2007.

4.    

2007-08-06

Från SKL ang. det Kommunala uppföljningsansvaret. Dnr BUN 2007/032-60.

 

2007-08-29

Sammanträdesprotokoll TN §220: Försäljning av fastigheter och byggnader. Dnr BUN 2006/128-61.

5.    

2007-08-30

Inbjudan från Kulturrådet; ”Dans i skolan-biennal 5 – 7 oktober 2007” på Kungliga Operan, Dansmuseet och Kungl. Svenska Balettskolan. Anmälan senast den 20 september 2007.

6.    

2007-09-03

Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket: Resultatet av inspektionen vid förskolan Asken. Senast den 30 november ska Arbetsmiljöverket informeras. AIST 2007/35907. Dnr BUN 2006/045-69.

7.    

2007-09-03

Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket: Resultatet av inspektionen vid förskolan Storken. Senast den 30 november ska Arbetsmiljöverket informeras. AIST 2007/35906. Dnr BUN 2006/045-69.

8.    

2007-09-04

Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket: Resultatet av inspektionen vid Eksta förskola ”Tigern”. Senast den 30 november ska Arbetsmiljöverket informeras. AIST 2007/36007. Dnr BUN 2006/045-69.

9.    

2007-09-04

Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket: Resultatet av inspektionen vid Lyckåkerskolan. Senast den 1 november 2007 ska Arbetsmiljöverket informeras. AIST 2007/36012. Dnr BUN 2006/045-69.

10.      

2007-09-04

Avtal: Samarbete avseende Plusjobb inom Vägverket Region Stockholm för perioden 2006-04-01 – 2007-12-31. Vägverkets Diarienr: PE A 2006: 912. Dnr BUN 2007/122-60.

11.      

2007-09-04

Mail från Diana Esklund till Barbro Thomsson; Förskolan Ägget har bytt namn till Gothem förskola.

12.      

2007-09-07

Mail från Christina Thomsson, Läromedelscentralen, till BUF:s rektorer FOG Söder, FOG Norr; Information ang. lägerskolvistelse Stavgard VT 2008 för spridning till berörda lärare. Dnr BUN 2007/001-62.

13.      

2007-09-09

Från Myndigheten för skolutveckling; Inbjudan till fem mötesplatser hösten 2007 ”Kultur i skolan”. Göteborg den 29 oktober, Västerås den 16 november, Sandviken den 21 november, Malmö den 10 december och Luleå den 14 december.

14.      

2007-09-10

Mail från För- och grundskolecheferna Mats Hanell och Bisse Carlsson till BUF:s rektorer FOG Norr, FOG Söder. Ny kursplan för idrott o hälsa from den 1 september 2007. Dnr BUN 2007/143-60.

15.      

2007-09-10

Beslut från Skolverket till Stiftelsen Mattisskolan; Ansökan från Stiftelsen Mattisskolan om godkännande av och rätt till bidrag för en fristående särskola (grundsärskola) i Gotlands Kommun. Dnr BUN 2007/082-63.

16.      

2007-09-12

Mail från Ungdomsstyrelsen till GK ang. rikskonferensen den 5 – 6 december.

17.      

2007-09-13

Sammanträdesprotokoll från Lunds Kommun, Utbildningsnämnden; § 121 Fastställande av prislista och bidragsbelopp för interkommunal ersättning för gymnasieskolan år 2008. Dnr UF 137/07. Dnr BUN 2007/146-64.

18.      

2007-09-17

Från Planerings och försörjningschef Freddy Sirland till Ledningskontoret; Lägesrapport inför budgetavstämningen hösten 2007.

19.      

2007-09-19

Information från Skolverket till GK; Information om stadsbidrag för maxtaxa och kvalitetssäkrande åtgärder. (SFS 2001: 160 & 2001: 161) Dnr BUN 2007/002-88.

20.      

2007-09-19

Brev från Arkitekt Per Erik Nilsson jämte svar från Skoldirektör Peter Molin ang. den konstnärliga utsmyckning ”Bönekvarnar” på Säveskolan. Dnr BUN 2007/144-60.

21.      

2007-09-19

Från För- och grundskolecheferna Bisse Carlsson och Mats Hanell till BUN; Skolbarnsomsorgens organisation och lokalisering. Dnr BUN 2006/128-61.

22.      

2007-09-20

Från Arbetsmiljöverket, Nils Tyreskog; Projektrapport ”Träindustriprojektet 2004 –2006” av snickeriverkstäder och slöjdsalar. Dnr BUN 2006/045-69.

23.      

2007-09-21

Från Planerings och försörjningschef Freddy Sirland till Stadsarkitektkontoret, Planarkitekt Anders Rahnberg; Synpunkter på förslag över detaljplan för Sanda Runne 1:25. Dnr42026. Dnr BUN 2007/037-21.

24.      

2007-09-21

Information från Skatteverket, Folkbokföringsenheten till GK, Skolförvaltningen; Barn som uteblir från skolstarten. Svar önskasföre den 19 oktober 2007. Dnr BUN 2007/145-60.

25.      

2007-09-24

Protokoll från GK, Kommunstyrelsens arbetsutskott: Ks § 256, Au § 244. Medgivande till försäljning av fastigheten Romakloster 1:114. Dnr BUN 2007/151-29

26.      

2007-09-28

Svar på mail till TV4 AB Att. Anneli Carnelid från Kanslichef Per Westholm; Personalkategorier i GK. Dnr BUN 2007/150-02.

27.      

2007-09-29

Till BUN från Lärarna på Kulturskolan på Gotland; ”Kulturskolan i ett Kulturhus!” Dnr BUN 2007/148-66.

28.      

2007-10-01

Brev från Skoldirektör Peter Molin angående ”Tigern”. Dnr BUN 2007/156-63.

29.      

2007-10-02

Från Vägverket Region Stockholm till Barbro Thomsson, GK; Uppsägning Samarbetsavtal om Plusjobb med upphörande den 31 december 2007. Dnr BUN 2007/122-60.

30.      

2007-10-02

Från För- och grundskolecheferna Bisse Carlsson och Mats Hanell ang. BUN: s uppdrag till förvaltningen att se över Delfinens och Malmskolans lokalisering med närliggande grundskola. Dnr BUN 2006/128-61.

31.      

2007-10-02

Svar från Skolverket till RJ; Anmälan angående skolsituationen för en grundskoleelev i GK. Dnr BUN 2007/155-63.

32.      

2007-10-03

Från Skolverket till GK; Meddelande av statsbidrag september 2007 enligt SFS 2001: 160 och SFS 2001: 161. Dnr BUN 2007/002-88.

33.      

2007-10-03

Rapport från Socialstyrelsen, Myndigheten för skolutveckling och Rikspolisstyrelsen; Bättre samverkan kring barn och ungdomar som far illa.

34.      

2007-10-04

Mailsvar från Kommunalråd Lena Celion till Anna Huzell - Johansson, KSK ang. miljön på Södervärnskolan. Dnr BUN 2007/001-62.

35.      

2007-10-04

Från Skoldirektör Peter Molin och Planering och försörjningschef Freddy Sirland till BUN; Förvaltningsgemensam policy för överlämning av kunskap om barnet genom observationsmaterialet TRAS. Dnr BUN 2007/157-60.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Delegations- och anmälningsärendena läggs till handlingarna