Kontakt

Region Gotland
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Ulrika Holm, kommunikationsdirektör
E-post: ulrika.holm@gotland.se
Telefon: 0498-26 93 71

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här gick arbetet till

Under hösten 2007 inleddes arbetet för att utveckla Gotlands varumärke. Många krafter - företag, ideella organisationer och offentliga aktörer - samlades för att göra arbetet tillsammans.

Den första fasen som ledde fram till en gemensam varumärkesplattform för Gotland leddes av Graffman Företagsledning & Utveckling. Den så kallade "varumärkesgruppen" bildades och arbetade tillsammans med flera arbetsgrupper runt om på ön. Varumärkesgruppen var kärnan i den kreativa processen och den grupp som slutligen tog fram det färdiga förslaget till varumärkesplattform för Gotland. 
 
För att få veta mer om hur bilden av Gotland är idag gjordes djupintervjuer med 40 personer. Tjänstemän, politiker, representanter från besöksnäring, övrigt näringsliv, föreningar och högskola med flera har svarat på frågor om vad Gotland står för idag och hur de tänker sig framtiden.

Även marknadsundersökningar gjordes för att ta reda på vad privatpersoner liksom beslutsfattare i näringslivet i Sverige har för bild av ön. Det har även gjorts en analys på strategiska utlandsmarknader.

Den gemensamma varumärkesplattformen för Gotland blev klar under våren 2008. Kommunfullmäktige fattade i juni 2008 beslut om att anta den. Detta skedde samtidigt som en ny vision för Gotland - Vision Gotland 2025 - beslutades. 

Under hösten 2008 startade nästa fas i arbetet - införandet av varumärkesplattformen i det gotländska samhället. En ny styrgrupp, som leddes av föreningen Tillväxt Gotland och bestod av representanter från näringslivet, det offentliga och den ideella sektorn, bildades för att leda och samordna arbetet.

2010 utarbetades en marknadsplan för området "bo och leva" i samverkan mellan varumärkesgruppen, styrgruppen och processledare. Tillväxt Gotland fick därefter i uppdrag av Gotlands kommun att realisera aktiviteterna i samarbete med Gotlands Turistförening, vilket bland annat ledde till satsningen på den så kallade hemvändarhelgen. Hemvändarhelgen var ett samarbete med flera aktörer som syftade till att attrahera besökare till Gotland en långhelg i november.

Mot bakgrund av vissa förändringar inom Gotlands Turistförning och av föreningen Tillväxt Gotlands uppdrag så förändrades organisationen av varumärkesarbetet under 2011.

1 januari 2012 bildades det nya bolaget Inspiration Gotland AB, ett regionägt bolag, som även inrymmer turistbyråverksamhet, inflyttarbyrå och Gotland Convention Bureau. Inspiration Gotland AB har nu i uppdrag att samordna marknadsaktiviteterna.