Kontakt

Region Gotland
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
Ulrika Holm, kommunikationsdirektör
E-post: ulrika.holm@gotland.se
Telefon: 0498-26 93 71

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Syfte och bakgrund

I en tid då regioner och platser i Sverige och Europa upplever en allt hårdnande konkurrens om boende, besökare, företagsetableringar, kapital och kompetens, blir det allt viktigare att profilera sin region.

Gotland omnämns ofta som ett starkt varumärke. Men vad står detta varumärke för? Vilka bilder får människor upp i huvudet när det hör ordet ”Gotland”? Och hur ska vi som bor och verkar på denna ö kunna förmedla dessa bilder till andra personer så att de också vill verka och bo på Gotland?

För att få svar på dessa frågor och för att stärka och utveckla Gotlands varumärke i omvärlden startade 2007 ett omfattande varumärkesarbete. Initiativet kom från näringslivet, främst företag inom besöksnäringen. Gotlands kommun var huvudman och organisatör av arbetet.

Den gemensamma varumärkesplattformen för Gotland blev klar under våren 2008. Kommunfullmäktige antog dokumentet i juni 2008. Detta skedde samtidigt som en ny vision för Gotland beslutades.

Under hösten 2008 startade nästa fas i arbetet - införandet av varumärkesplattformen i det gotländska samhället.