Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Vattenkvalitet och tillgång - resultatet från undersökningen under 2007

Vattentillgången inom vissa delar av Gotland är kanske sämre än man trott. Det visar en enkätundersökning som miljö- och hälsoskyddskontoret (numera samhällsbyggnadsförvaltningen) gjort på cirka 350 hushåll runt om på ön sommaren 2007. 

Vattentillgång och vattenkvalitet
För att få en bättre bild av vattentillgång och vattenkvalitet genomfördes under sommaren 2007 en enkätundersökning av utvalda områden - totalt cirka 560 enskilda hushåll. Enkäten innehöll bland annat frågor om hur de boende upplever sin vattenkvalitet och tillgång. Antalet svar som kom in var över 350 stycken, det vill säga omkring 63 procents svarsfrekvens. 

Undersökningen är en del i ett större arbete att ta fram en ny vattenpolicy för Gotland. Resultatet visar att förmodligen är det fler fastigheter som har problem med vattentillgången än vi tidigare trott.

Vidare visar undersökningen att vattentillgången och kvaliteten i regel är bättre i borrade brunnar än i grävda. Djupet på borrade brunnar verkar inte ha någon inverkan på dess kvalitet. Däremot visar undersökningen att grävda brunnars djup påverkar kvaliteten - djupare grävd brunn har oftare bättre kvalité. Undersökningen visar dessutom att cirka 15 procent av hushållen tidvis måste hämta vatten. Resultaten från undersökningen kommer att fungera som underlag i fortsatta utredningar som ska leda fram till en ny policy för hur vattentillgången ska hanteras vid nyetableringar på Gotland.

Vill du läsa hela rapporten?
Hela undersökningen är sammanställt i rapporten: Dricksvatten på Gotland. 


De rödmarkerade områden är de som utvalts för projektet
Karta - områden