BUN § 70

Utskrivet från: http://www.gotland.se/33737

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-09-12

BUN § 70

Ansökan om godkännande av förskoleklass och fristående grundskola, Donnerskolan Eksta Skolverkets dnr 43-2007:1127

Dnr 2007/075-63

Donnergymnasiet AB har hos Skolverket ansökt om godkännande av förskoleklass och fristående grundskola i Gotlands kommun fr o m läsåret 2008/2009. Ansökan avser allmän inriktning med profilering mot miljö och hälsofrämjande med förskoleklass och skolår 1-6. Skolan kommer vidare att tillvarata närliggande natur- och kulturmiljöer och arbeta med SET – Social emotionell träning. Skolan beräknas ha 85 elever när skolan är fullt utbyggd år 2011.

Skolverket har berett Gotlands kommun tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 1 kap. 2 § och 1 a kap. 2 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast den 15 september 2007.

Skoldirektör Peter Molin hade i yttrande från förvaltningen redovisat ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser av en ev etablering enligt ansökan. Ekonomichefen Elisabeth Österdahl hade i skrivelse redovisat en fördjupad analys av de ekonomiska konsekvenserna av ytterligare etablering av fristående skolor på Gotland.

BUNs ordförande Lena Celion (m) och ledamöterna Anders Larsson (c), Sven Bosarfve (fp) och Isaac Ouro-Nimini (kd) ingav en skrivelse daterad 2007-09-12 av följande lydelse: ”Skollagen säger att föräldrarnas val ska tillgodoses så långt som det är möjligt. Det spelar därvidlag ingen roll om eleven fullgör sin skolgång i en kommunal skola eller i en fristående skola. Gotlands kommun vill främja hög kvalitet och mångfald i kommunens verksamheter bland annat genom etablering av fristående skolor och konkurrens på skolområdet på lika villkor. Barn- och utbildningsnämnden vill bidra till detta genom att låta fler utförare med olika inriktningar driva fristående skolor och genom att uppmuntra initiativ från de egna skolorna. Vi vill se en ökad samverkan på utbildningsområdet mellan kommunala förskolor och skolor, friskolor samt med andra utbildningsanordnare och organisationer. Det är nämndens uppfattning att det i enlighet med Gotlands kommuns syn på konkurrens, mångfald och valfrihet är naturligt att tillstyrka godkännande och rätt till bidrag för den aktuella friskolan.”

BUNs ordförande Lena Celion yrkade med stöd av (c)-gruppens, (m)-gruppens, (kd)-gruppens och (fp)-gruppens ledamöter att BUN tillstyrker att Skolverket medger godkännande och rätt till bidrag för förskoleklass och fristående grundskola, Donnerskolan Eksta, Skolverkets dnr 43-2007:1127.

Ledamoten Eric Martell yrkade med stöd av (s)-gruppens, (v)-gruppens och (mp)-gruppens ledamöter att BUN avstyrker att Skolverket medger godkännande och rätt till bidrag för förskoleklass och fristående grundskola, Donnerskolan Eksta, Skolverkets dnr 43-2007:1127

Votering

Sedan votering begärts enades nämnden om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Lena Celions yrkande röstar Ja; den som vill stödja Eric Martells yrkande röstar Nej. Vinner Ja har BUN beslutat i enlighet med Lena Celions yrkande.

Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja medan 6 ledamöter röstade Nej. Följande ledamöter röstade Ja: Anders Larsson, Ursula Jacobsson, Annelie Adolfsson, Jan Ekdahl, Oskar Franke, Eva Lindström samt Lena Celion. Följande ledamöter röstade Nej: Eric Martell, Nils Jakobsson, Jenny Alvås, Hanna Nyman, Aino Friberg-Hansson samt Brittis Benzler.

BUN hade sålunda beslutat att tillstyrka att Skolverket medger godkännande och rätt till bidrag för förskoleklass och fristående grundskola, Donnerskolan Eksta, Skolverkets dnr 43-2007:1127.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN tillstyrker att Skolverket medger godkännande och rätt till bidrag för förskoleklass och fristående grundskola, Donnerskolan Eksta, Skolverkets dnr 43-2007:1127. Skoldirektörens och ekonomichefens underlag till BUN skall delges Skolverket.

    Mot beslutet reserverade sig Eric Martell (s), Hanna Nyman (s), Nils Jacobsson (s), Jenny Alvås (s), Aino Friberg Hansson (s) samt Brittis Benzler (v) med följande motivering:

    ”Det beslut BUN tog i maj 2007 om skolorganisation på Gotland, Skola Gotland 2008®, har som utgångspunkt att säkra en god lärmiljö, bra pedagogik och en god geografisk spridning utan ökade kostnader per elev. De ansökningar som nu behandlas för tre fristående skolor på södra Gotland underminerar beslutet om Skola Gotland 2008®. 200 elever i nya skolor innebär lika många elever färre i beslutad skolorganisation, vilket givetvis påverkar såväl pedagogik, lärmiljö som ekonomi och i förlängningen den geografiska spridningen med förlängda restider för elever som konsekvens. Då vi vill värna om goda lärmiljöer och en god geografisk spridning har vi idag yrkat att BUN avstyrker att Skolverket medger godkännande för fristående skolor i När, Fardhem och Eksta. Vi reserverar oss därför mot majoritetens beslut i ärendena BUN §§ 69-71. ”

     2. Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Register