BUN § 73

Utskrivet från: http://www.gotland.se/33734

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-02
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-09-12

BUN § 73

Ansökan om godkännande av fristående gymnasieskola, Idrott resp Båtproduktion. Guteskolan. Skolverkets Dnr 44-2007:1159

Dnr 2006-/079-64

Jerry Engström har hos Skolverket ansökt om godkännande och rätt till bidrag för utökning av Guteskolans fristående gymnasieskola i Gotlands kommun fr o m läsåret 2008/2009. Ansökan avser utökning avseende dels Idrottsutbildning med inriktningarna Fotboll och Tyngdlyftning,, dels Hantverksutbildning med inriktning Båtproduktion. Idrottsutbildningen beräknas ha 90 elever i tre årskurser om 30 elever vardera när skolan är fullt utbyggd år 2011 (max elevantal = 105 elever år 2010). Hantverksutbildningen beräknas ha 45 elever i tre årskurser om 15 elever vardera när skolan är fullt utbyggd år 2010.

Skolverket har berett Gotlands kommun tillfälle att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 2 § i förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Yttrandet skall vara Skolverket tillhanda senast den 15 september 2007.

 Skoldirektör Peter Molin hade i yttrande från förvaltningen redovisat ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser av en ev etablering enligt ansökan. Ekonomichefen Elisabeth Österdahl hade i skrivelse redovisat en fördjupad analys av de ekonomiska konsekvenserna av ytterligare etablering av fristående skolor på Gotland.

BUNs ordförande Lena Celion (m) och ledamöterna Anders Larsson (c), Sven Bosarfve (fp) och Isaac Ouro-Nimini (kd) ingav en skrivelse daterad 2007-09-12 av följande lydelse:

”Skollagen säger att föräldrarnas val ska tillgodoses så långt som det är möjligt. Det spelar därvidlag ingen roll om eleven fullgör sin skolgång i en kommunal skola eller i en fristående skola. Gotlands kommun vill främja hög kvalitet och mångfald i kommunens verksamheter bland annat genom etablering av fristående skolor och konkurrens på skolområdet på lika villkor. Barn- och utbildningsnämnden vill bidra till detta genom att låta fler utförare med olika inriktningar driva fristående skolor och genom att uppmuntra initiativ från de egna skolorna. Vi vill se en ökad samverkan på utbildningsområdet mellan kommunala förskolor och skolor, friskolor samt med andra utbildningsanordnare och organisationer. Det är nämndens uppfattning att det i enlighet med Gotlands kommuns syn på konkurrens, mångfald och valfrihet är naturligt att tillstyrka godkännande och rätt till bidrag för den aktuella friskolan.”

BUNs ordförande Lena Celion yrkade med stöd av (c)-gruppens, (m)-gruppens, (kd)-gruppens och (fp)-gruppens ledamöter att BUN tillstyrker att Skolverket medger godkännande och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola, Idrott resp Båtproduktion, Guteskolan. Skolverkets Dnr 44-2007:1159

Ledamoten Eric Martell yrkade med stöd av (s)-gruppens, (v)-gruppens och (mp)-gruppens ledamöter att BUN avstyrker att Skolverket medger godkännande och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola, Idrott resp Båtproduktion, Guteskolan. Skolverkets Dnr 44-2007:1159

Votering

Sedan votering begärts enades nämnden om följande voteringsproposition: Den som vill stödja Lena Celions yrkande röstar Ja; den som vill stödja Eric Martells yrkande röstar Nej. Vinner Ja har BUN beslutat i enlighet med Lena Celions yrkande.

Vid omröstningen röstade 7 ledamöter Ja medan 6 ledamöter röstade Nej. Följande ledamöter röstade Ja: Anders Larsson, Ursula Jacobsson, Annelie Adolfsson, Jan Ekdahl, Oskar Franke, Eva Lindström samt Lena Celion. Följande ledamöter röstade Nej: Eric Martell, Nils Jakobsson, Jenny Alvås, Hanna Nyman, Aino Friberg-Hansson samt Brittis Benzler.

BUN hade sålunda beslutat att tillstyrka att Skolverket medger godkännande och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola, Idrott resp Båtproduktion, Guteskolan. Skolverkets Dnr 44-2007:1159

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. BUN tillstyrker att Skolverket medger godkännande och rätt till bidrag för fristående gymnasieskola, Idrott resp Båtproduktion, Guteskolan. Skolverkets Dnr 44-2007:1159. Skoldirektörens och ekonomichefens underlag till BUN skall delges Skolverket.

    Mot beslutet reserverade sig Eric Martell (s), Hanna Nyman (s), Nils Jacobsson (s), Jenny Alvås (s), Aino Friberg Hansson (s) samt Brittis Benzler (v) med följande motivering:

     ”Sett i ljuset av det vikande elevunderlaget med i princip halverade elevkullar ser vi att en utökning av programutbuden, främst ifråga om de teoretiska programmen som omöjliggörande bibehållet av ett brett utbud av APU-program. Dessutom bör det betänkas att Gotland har ett speciellt geografiskt läge som gör att pendling till andra kommuner inte är ett alternativ för våra elever. Gotland kan idag med stolthet presentera ett brett programutbud som i princip motsvarar våra elevers önskemål. Detta programutbud måste dock med nödvändighet begränsas betydligt framöver om den kommunala utbildningsbudgeten kraftigt utarmas av den stora friskoleetablering som eventuellt är förestående. Då vi vill värna om god utbildningskvalité och ett brett programutbud har vi idag yrkat att BUN avstyrker att Skolverket medger godkännande för fristående gymnasieskolor avseende Atheneskolan, Gotlands Hästgymnasium, Guteskolan och NTI-skolan. Vi reserverar oss därför mot majoritetens beslut i ärendena BUN § 72- 76. ”

    2. Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Register