BUN § 79

Utskrivet från: http://www.gotland.se/33728

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-04
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-09-12

BUN § 79
Skola Gotland 2008->, kompletterande beslut

Arbetsutskottet hade 2007-08-29 behandlat ett antal kompletteringar av BUNs beslut ang Skola Gotland 2007-05-09 (BUN § 2007/44). Uppdraget under p. 6 skall omfatta både särskola och språkskola vid Norrbackaskolan.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Förvaltningen ges följande uppdrag:

   

  Åtgärd/uppdrag

  Uppdrag

  1.    

  Förvaltningen ges i uppdrag att vid BUN-sammanträdet 2007‑09‑12 redovisa konsekvenser beträffande skolbarnsomsorgens organisation och lokalisering

  Senareläggs. Redovisas vid BUN-sammanträdet 10 okt 2007

  2.    

  BUNs förslag till budget 2008 samt 2009 och flerårsplan 2009-13 skall justeras utifrån de föreslagna förändringarna.

  Budgetprocessen 2009 och flåp 2009-13

  3.    

  Skolskjutsorganisationen skall ses över för att säkerställa elevernas restider

  Kontinuerligt och i samband med ny upphandling

  4.    

  Vid behov justera grundskolornas upptagningsområden utifrån föräldrarnas önskemål.

  Kontinuerligt

  5.    

  Förvaltningen skall vidta åtgärder för att säkerställa en god arbetsmiljö under läsåret 2007/08 vid När skola

  Rapport till BUN 10 okt 2007

  6.    

  Se över Särskolans träningsklassers och språkskolans placering i Visby (Humlegårdsskolan ® Norrbacka).

  Rapport till BUN 10 okt 2007

  7.    

  Se över möjligheten till fritidshemsverksamhet för särskolans elever på Norrbackaskolan

  Rapport till BUN 10 okt 2007

  8.    

  Se över Delfinens och Malmaskolans lokalisering med närliggande grundskola utifrån erfarenheten från Balderskolans samlokalisering med Solbergaskolan

  Rapport till BUN 10 okt 2007

  9.    

  I samråd med Tekniska förvaltningen se över alternativa användningsområden för Rone skola

  Samråd har skett med TF utan att alternativ kunnat hittas. Uppdraget verkställt.

  10.                                     

  Definiera elevupptagningsområde för Fardhem, När och Rone (Stånga skola)

  Förslag till BUN 10 okt 2007

  11.                                     

  Följa elevutvecklingen inom upptagningsområdet för Västerhejde skola samt se över tidplanen för när år 4-6 kan hänvisas till Södervärnsskolan

  Utvecklingen skall följas.Tidplanen för omorganisationen tills vidare öppen. Förslag till BUN 21 nov 2007

  12.                                     

  Följa elevutvecklingen inom upptagningsområdet för Hogrän och Eskelhems skolor samt föreslå skolorganisation. Redovisa konsekvensbeskrivningar beträffande olika alternativa organisationsmodeller. (ev en nybyggd skola som ersätter dessa skolor)

  Utvecklingen skall följas. Tidplanen för ev omorganisation tills vidare öppen.

  Budgetprocessen 2009 och flåp 2009-13

  13.                                     

  Roma Kyrkskolan: Tidpunkt för överflyttning till Romaskolan enl  protokoll BUN 2007-05-09

  Rätt tidpunkt för överflyttning skall vara:  inför läsåret 2009/10

Register