BUN § 81

Utskrivet från: http://www.gotland.se/33726

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-04
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-09-12

BUN § 81
Remiss – Miljöprogram för Ekokommun Gotland

BUN Dnr 2007/100-01; KS Dnr 2007/0232-01

Beslutet att Gotland ska vara en ekokommun är ett åtagande för en hållbar utveckling, som också har också givit Gotland ett rykte i omvärlden som en ö där arbetet för miljö och hållbar utveckling nått långt. I arbetet behöver alla på Gotland engageras: företag, offentliga verksamheter, enskilda medborgare, på arbetsplatser, i fritidsverksamheter och i hemmen.

 Miljöprogrammet är ett av verktygen för styrning och uppföljning av en hållbar utveckling inom Gotlands kommun. Programmet är indelat en kortfattad miljöpolicy baserad på grundprinciperna för ekologisk hållbarhet - de fyra systemvillkoren, en miljöstrategi som utvecklar miljöpolicyn och är den vägvisare som pekar ut nödvändiga insatsområden för att nå målet - ett ekologiskt hållbart samhälle på Gotland år 2025 och slutligen en handlingsplan som riktar sig till kommunens nämnder, förvaltningar och bolag. Miljöplanen innehåller uppdrag för miljöförbättringar inom de verksamheter som kommunen råder över . De övergripande miljömålen för kommunen från kommunens Vattenplan, Avfallsplan, Energiplan och Länsstyrelsens Gotländska miljömål har infogats i Miljöplanen.

Ledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag överlämnat förslaget till Miljöprogram till bl a BUN för remissutlåtande. För kommunens nämnder och kommunala bolag är yttrande över Miljöprogrammet obligatoriskt. Skriftligt svar önskas senast 20 september 2007.

Skoldirektör Peter Molin hade utarbetat förslag till yttrande i ärendet utifrån synpunkter vid arbetsutskottets överläggning.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Skoldirektörens yttrande antas som BUNs svar på remissen

Register