BUN § 82

Utskrivet från: http://www.gotland.se/33725

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-04
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-09-12

BUN § 82
Mångfaldsplan för BUF

Dnr 2007/132-60

Personalsekreterare Eva Edin har utarbetat förslag till mångfaldsplan för BUF. I förslaget anförs bl a:

”Med mångfald avses en blandning av olikheter som religion, etnisk bakgrund, kön, ålder, funktionsförmåga, sexuell läggning, utbildning, intressen och åsikter”. (Ur Gotlands kommuns mångfaldspolicy.)

Barn- och utbildningsförvaltningens mångfaldsplan utgår från Gotlands kommuns balanserade styrkort antaget av kommunfullmäktige inför 2007. Styrkortet ligger till grund för kommunens strategiska plan och budget 2007 – 2009, där bl a mångfaldsarbetet lyfts fram som ett styrmedel för att nå det övergripande målet ”Gotlands kommun är en attraktiv arbetsgivare”, inom perspektivet ”medarbetare och ledare”. Vikten av mångfaldsarbete kan också hänföras till Barn- och utbildningsnämndens styrkort inom perspektivet ”samhälle”. Att ha medarbetare som med olika perspektiv kan bidra till verksamhetens utveckling, är en framgångsfaktor för ett gott rykte och för kunna erbjuda utbildning med hög kvalitet. BUFs uppdrag kräver i sig att information och service målgruppsanpassas, vilket bygger på kunskap om olika medborgares önskemål och behov. Denna kunskap fås bl a genom att sammansättningen av medarbetare speglar samhällets mångfald.

Aktiviteterna i mångfaldsplanen riktar sig till anställda inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Mångfaldsarbetet som gäller barn och elever styrs främst av respektive skolforms läroplan, som beskriver den värdegrund som ska vara vägledande för verksamheten. I läroplanerna framhävs bl a de värden som ligger i en kulturell mångfald. Sedan 2006 finns också kravet på s k likabehandlingsplaner, som ska finnas inom Barn- och utbildningsförvaltningens samtliga rektorsområden. Syftet med dessa är att motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling gällande barn och elever.

 I förslaget anges följande mål:

Mål 1: Barn- och utbildningsförvaltningen ska nå en personalsammansättning som i ökad omfattning speglar samhället.

Mål 2: Chefer/ledare tar tillvara och utvecklar alla medarbetares kompetens och förstår mervärdet av att medarbetare har olika bakgrund och erfarenheter.

Skoldirektör Peter Molin hade utarbetat förslag till mångfaldsplan utifrån synpunkter vid arbetsutskottets överläggning.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Mångfaldsplanen fastställs i enlighet med framlagt förslag.

Register