BUN § 84

Utskrivet från: http://www.gotland.se/33723

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-09-12

BUN § 84
Utredning kring vuxenutbildning, lärcentra m m

Budgetberedningen i maj 2007 (Au § 156) har gett ledningskontoret i uppdrag att till budgetavstämningen i höst låta utreda konsekvenserna för vuxenutbildning, lärcentra m m på grund av regeringens föreslagna förändringar i arbetsmarknadspolitiken. Även folkhögskolans tillfälliga ramökning på 1,3 miljoner kronor ska analyseras.

 Ledningskontoret hade föreslagit att utredningen omfattar inventering och genomlysning av nuvarande organisationer inom Lövsta landsbygdscentrum (lärcentra), barn- och utbildningsförvaltningen (komvux) och Folkhögskolan. En särskild arbetsgrupp har utsetts med representanter för de ingående förvaltningarna.

I utredningen föreslås följande särskilt belysas:

a) Hur svarar resurser och organisation mot behov och efterfrågan. Identifiera nuvarande och kommande kundgrupper/målgrupper

b) Uppskatta produktivitet och användning av resurserna i de olika delarna med ansvar för kommunens vuxenutbildning. Utvärdera kvaliteten.

c) Kartlägg utvecklingen de senaste fem åren samt kartlägg det samlade förväntade behoven de kommande fem åren avseende sökande/studerande, utbildningsbehov etc.

d) I samråd finna en alternativ struktur får en framtida gemensam organisation för den Gotländska vuxenutbildningen. Belys eventuella svagheter, samt identifiera de fördelar och effektivitetsvinster som en sådan organisation kan skapa.

e) Analysera Folkhögskolans äskande om tillskott i budget

Förvaltningsutskottet beslöt 2007-06-05 att godkänna Ledningskontorets förslag till upplägg av utredningen.

---

Gymnasiechef Alf Nilsson rapporterade om utredningens arbete.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningen ges i uppdrag att bereda ärendet vidare utifrån arbetsutskottets överläggning

Register