BUN § 85

Utskrivet från: http://www.gotland.se/33722

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-09-12

BUN § 85
Medgivande att överlämna allmänna handlingar till andra organ än kommunen

Dnr 2007/134-60

Bakgrund

Inom BUF har det länge funnits ett problem med kopiering av elevjournaler för elever som övergår från kommunen till en friskola. Den mottagande friskolans skolhälsovård har, i elevens intresse, ett stort behov av att ha tillgång till de journalanteckningar som den kommunala skolans skolhälsovård gjort. Idag måste hela elevjournalen kopieras, ett ibland mycket omfattande arbete, något som numera utgör en alltmer betungande arbetsuppgift för skolhälsovården. Eftersom det handlar om sekretesshandlingar bör kopieringen göras av behörig person. Rutinmässigt inhämtas alltid elevens och vårdnadshavarnas samtycke till att journalen överlämnas. Antalet elever i friskolorna växer, och det finns nu i andra kommuner många exempel på att man överlämnar journalhandlingar i original. Därmed minimerar man också risken att journalen, eller kopia av journalen, kommer på avvägar.

Enligt Arkivlagens 15 § stadgas att en kommunal myndighet får avhända sig allmänna handlingar endast genom sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av antingen lag eller särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige.

I lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring anges att det kan ske under vissa förutsättningar efter medgivande från kfm (2§).

Skoldirektör Peter Molin föreslår i skrivelse 2007-07-12 med hänvisning till ovanstående att BUN beslutar enligt följande:

BUN hemställer att kommunfullmäktige beslutar

1. BUF medges att få överlämna berörda elevjournaler till fristående grund- och gymnasieskolor enligt Lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring, § 3, under förutsättning att samtycke ges från elev och vårdnadshavare.

2. BUF ges i uppdrag att teckna avtal med de aktuella fristående skolorna angående rutiner m m beträffande de överlämnade handlingarna.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN beslutar i enlighet med skoldirektörens förslag. Skoldirektörens skrivelse överlämnas till kommunstyrelsen

Register