BUN § 86

Utskrivet från: http://www.gotland.se/33721

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-09-12

BUN § 86
Resursavdelningens uppföljningsmodeller läsåret 2006/07

Dnr 2007/414-60

Resursavdelningen sammanställer årligen en rapport över avdelningens verksamhet under föregående läsår. Rapporten, som vanligtvis redovisas vid BUNs oktobersammanträde, har bl a omfattat statistik över antalet barn i behov av särskilt stöd och antalet upprättade åtgärdsprogram i grund- och gymnasieskolan. Rapporten har tidigare i viss utsträckning byggt på siffror som är osäkra, beroende på att definitioner bygger på kriterier som uppfattas som oprecisa och subjektiva och som därför kan bedömas på olika sätt av olika personer.

BUN beslöt 2007-06-13 (BUN § 07/64) att ge förvaltningen i uppdrag att vid BUN-sammanträdet 2007-09 11—12 lämna förslag till utveckling av uppföljningsmodellerna för Resursavdelningens verksamhetsområde.

 ---

BUN-ledamoten Brittis Benzler anförde att rapporten bör belysa skolsituationen och utbildningsresultat för elever med funktionshinder (elever som har stöd av resursavdelningens konsulenter/specialister eller åtgärdsprogram pga funktionshinder), bl a utifrån frågeställningarna:

- Når dessa elever målen i samma utsträckning som andra?

- Är elever och föräldrar nöjda med det stöd eleven får?

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Förvaltningen ges i uppdrag att vid BUN-sammanträdet 2007-10-10 rapportera om situationen för barn och elever med fysiska funktionshinder.

    2. Förvaltningen ges i uppdrag att utveckla kommande läsårsrapporter, så att de förutom en beskrivning över Resursavdelningens arbetssätt även innehåller en redovisning över målgruppens resultat och måluppfyllelse samt över hur elever och vårdnadshavare bedömer Resursavdelningens verksamhet.

Register