BUN § 87

Utskrivet från: http://www.gotland.se/33720

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-09-12

BUN § 87
Rapporter och redovisningar

a. BUNs ordf Lena Celion rapporterade från Skolverkets konferens angående ”Lärarlyftet”

b. Ekonomichef Elisabeth Österdahl redovisade preliminära siffror beträffande Tertialrapport 2007/2. Den slutliga rapporten kommer att redovisas för BUNs Au 2007-09-26.

c. Rektorerna Anna-Lena Ahnell och Sten Sandberg gav en utförlig redovisning över den aktuella undervisningssituationen vid Lännaskolan. Vidare redovisades de åtgärder som skolledningen vidtagit med anledning av den inspektion som genomförts under läsåret 2006/07 av skolinspektörer från Stockholm Stad.

Redovisningar av Eric Martells yrkanden enligt arbetsutskottets Au § 61:

1. Gymnasiechefen meddelade att redovisning av Destinations Gotlands marknadsföringsåtgärder kan ske tidigast vid BUN-sammanträdet 2007-10-10

2. Planerings- och försörjningschefen Freddy Sirland informerade om tillgång och efterfrågan samt om aktuella rutiner och prognoser beträffande förskolesituationen i Visby- och Västerhejdeområdet.

3. Frågan om ekonomiska konsekvenser av friskoletableringar har tagits upp som särskilt ärende i barn- och utbildningsnämnden (BUN § 2007/77)

4. Skoldirektör Peter Molin redovisade statistik över simkunnigheten i skolår 5.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. 1. Redovisning 1. ang Destinations Gotlands marknadsföringsåtgärder skall ske vid BUN-sammanträdet 2007-10-10.

    2. Redovisning 4. ang simkunnighet: Förvaltningen ges i uppdrag att fortlöpande redovisa åtgärder för bättre simkunnighet vid de enheter där läroplanens mål inte uppnås

    3. Rapporterna a – d och redovisningarna 2 – 4: läggs med godkännande till handlingarna.

Register