BUN § 90

Utskrivet från: http://www.gotland.se/33717

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-10-05
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-09-12

BUN § 90
Delegations- och anmälningsärenden

 

Delegationsärenden

Tjänstetillsättningar och övriga delegationsbeslut enligt förteckningar

Anmälningsärenden

 1.  

 

Information till lärare i grund- och gymnasieskolor ang. regler för kopiering och utskrifter till undervisning.

 1.  

 

Informationsbrev från Kollektivtrafikavdelningens avdelningschef, Per-Arne Jonsson till rektorer, lärare och expeditionspersonal om ”Bussiga kortet” inför höstterminens skolstart 2007.

 1.  

 

Inbjudan till Youth Conference ”Under the Surface” 26 – 29 September 2007 I Pärnu, Estonia. Anmälan senast den 17 augusti 2007.

 1.  

2007-05-14

Protokoll Au § 156; Strategisk plan och budget 2008 – 2010.

 1.  

2007-05-31

Protokoll Ks § 160 (Au § 151) Delegationsordning. Dnr BUN 2007/097-00.

 1.  

2007-05-31

Protokoll Ks § 166 (Au § 157) Utredning om nämnd för vuxnas lärande. Dnr BUN 2005/018-65.

 1.  

2007-05-31

Protokoll Ks § 167 (Au § 158) Personalförsörjning planperioden 2008 – 2010. Dnr BUN 2007/028-02.

 1.  

2007-05-31

Protokoll Ks § 172 (Au § 163) Omdisponering av anslag för vissa tjänster och anslag. Dnr BUN 2007/015-69.

 1.  

2007-05-31

Protokoll Ks § 190; Delårsrapport 1: 2007. Dnr BUN 2007/076-04.

 1.  

2007-06-04

Mail från Verksamhetsledare Anna Rönnle, NTF Gotland; Information om Vägverkets konferens, 30- försöket, Wisby Strand torsdagen den 23 augusti kl. 13.00-16.00.

 1.  

2007-06-08

Från Skolverket, enheten för utbildningsstatistik; Information om att Skolverket har fått nya statistiksidor.

 1.  

2007-06-11

Från Specialpedagogiska institutet; Ansökan om medel för Särskilda Insatser på Skolområdet (SIS) 2008. Ansökan skall vara institutet tillhanda senast 2007-08-31.        Dnr 2007/098-04.

 1.  

2007-06-11

Inbjudan till Konferens ”Fortbildningsinsats för lärare” från Skolverket, den 27 augusti 2007, 10.00 - 15.00 i Stockholm, CCC Norra Latin, Drottninggatan 71b. Anmälan senast 9 augusti.

 1.  

2007-06-11

Från Skolverket, genom SBC; Information om stadsbidrag till lärarfortbildning.

 1.  

2007-06-12

Underrättelse från Arbetsmiljöverket; Möjlighet till yttrande enligt 17 § förvaltningslagen. Arbetsställe: Gläntan förskola. Yttrandet ska ha kommit in till Arbetsmiljöverket före den 31 augusti 2007. DNR 2006/045-69.

 1.  

2007-06-12

Brev från Kristina Djerf, utredningssekreterare på Social- och omsorgsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgen; Arbete med handlingsprogram för hedersrelaterat våld. DNR BUN 2007/001-62.

 1.  

2007-06-12

Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket. Möjlighet till yttrande enligt 17 § förvaltningslagen. Arbetsställe: Gläntan förskola. Yttrandet ska ha kommit in till Arbetsmiljöverket före den 31 augusti 2007. Dnr BUN 2006/045-69.

 1.  

2007-06-13

Beslut från Arbetsmiljöverket; Föreläggande enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen. Arbetsställe: Christopher Polhemsgymnasiet. ”Arbetsmiljöverket förelägger er vid vite av 200 000 kronor att senast den 15 januari 2008 ha vidtagit följande åtgärder. Dnr BUN 2006/045-69.

 1.  

2007-06-15

Brev från Lärarnas Riksförbund på Gotland som inbjuder Gotlands Kommun och Lärarförbundet till överläggning med syfte att fastställa en handlingsplan som skapar ett långsiktigt förtroendefullt samarbete.

 1.  

2007-06-15

Brev från Skoldirektör, Peter Molin, till alla medarbetare inom BUF; information om det pågående och fortsatta arbetet.

 1.  

2007-06-15

Mail från Folkhälsostrategiger, Håkan Jonsson, med inbjudan till Satelitkonferens omkring barn i riskmiljöer ”Dags för barnen” Måndagen den 10 september. Anmälan senast den 3 september.

 1.  

2007-06-18

Protokoll Kf § 155; Strategisk plan och budget 2008 – 2010. Dnr BUN 2006/161-04.

 1.  

2007-06-18

Protokoll Kf § 165; Motion. Musikhus vid Kungsladugård. Dnr BUN 2006/163-76.

 1.  

2007-06-18

Tackbrev till Skoldirektör, Peter Molin, från Lyckåkerskolan. Dnr BUN 2007/001-62.

 1.  

2007-06-18

Brev från Kristina Fors, förskolelärare på förskolan Månen, till Skoldirektör, Peter Molin, ang.  den pågående rektorsorganisationen.

 1.  

2007-06-19

Från Arbetsmiljöverket; Information om avslutat ärende. Arbetsställe: Förskolan Glasmästaren. Dnr BUN 2006/045-69.

 1.  

2007-06-19

Från Arbetsmiljöverket; Information om avslutat ärende. Arbetsställe: Förskolan Klubbsvampen. Dnr BUN 2006/045-69.

 1.  

2007-06-19

Från Kanslichef Per Westholm till Skolskjutsentreprenörer och Skolskjutshandläggare: Indexuppräkning kvartal 4/06. Dnr BUN 2006/131-62.

 1.  

2007-06-20

Från Kanslichef Per Westholm till Skolskjutsentreprenörer, Rektorer och övig berörd personal: Indexuppräkning kvartal 1/2007. Dnr BUN 2007/120-62.

 1.  

2007-06-22

Brev från Sveriges Elevråds Centralorganisation med information om att Elevrådsorganisationen i Sverige har bytt namn till Sveriges Elevråds Centralorganisation – SECO.

 1.  

2007-06-25

SKL. ”Öppna Jämförelser 2007 – Grundskola.

 1. 2

2007-06-25

Från Planering och försörjningschef Freddy Sirland; Svar på skrivelse angående arbetsmiljön på Solbergaskolan, jämte skrivelse till Rektor Peo Sahlberg från eleverna Miranda Månlilja och Ida Åkesson, 9: e klass, Solbergaskolan. Dnr 2007/101-60.

 1.  

2007-06-26

Från Planering och försörjningschef Freddy Sirland till TF: s Avdelningschef Roger Möller; Beställning av förstudie och förprojektering. Dnr BUN 2006/128-61.

 1.  

2007-06-28

Till IT-chef Hans Lyttkens, LK från Annika Landin, BUF; Begäran om installation av nytt program för Skolhälsovården Dnr BUN 2007/117-611.

 1.  

2007-06-29

Från Arbetsmiljöverket; Information om avslutat ärende. Arbetsställe: Romaskolan. Dnr BUN 2006/045-69.

 1. 2

2007-06-30

Nyhetsbrev från NTF Gotland. ”Vad händer vid NTF Gotland.”

 1.  

2007-07-02

Brev från Planering och försörjningschef Freddy Sirland till TF; Uppgift från TF om BUF lokalkostnader för 2008 (svar från TF senast v 40). Dnr BUN 2006/161-04.

 1.  

2007-07-02

Från Högskoleverket; Utvärdering av särskild lärarutbildning (SÄL II).

 1.  

2007-07-03

Från Tf Resurschef Roland Engström till Specialpedagogiska institutet; Ansökan om SIS-medel 2008 – Sjukhusundervisning. Dnr BUN 2007/105-60.

 1.  

2007-07-03

Överenskommelse mellan Guteskolan AB och Gotlands kommun om bidrag för tiden 2007-07-01 tom 2007-12-31 Dnr BUN 2007/118-63.

 1. 2

2007-07-04

Beslut från Arbetsmiljöverket; Omprövning av beslut enligt 27 § förvaltningslagen. Arbetsställe: Christopher Polhemsgymnasiet. ”Arbetsmiljöverket ändrar beslutet av den 13 juni 2007 på så sätt att tidpunkten för ikraftträdandet flyttas fram till den 30 juni 2008.” Dnr BUN2006/045-69.

 1.  

2007-07-05

Från Kanslichef Per Westholm; Information, upphandling av skolskjutsar. Dnr BUN 2007/119-62.

 1.  

2007-07-09

Från Skolväsendets Överklagandenämnd. Överklagat beslut: Beslut den 15 mars 2007 av Stockholms kommun med anledning av ansökan till gymnasieskolan. Dnr BUN 2007/112-64.

 1.  

2007-07-12

Inspektionsmeddelande från Arbetsmiljöverket. Resultatet av inspektionen. Arbetsställe: Förskola Björkdungen. Svar till Arbetsmiljöverket före den 31 oktober 2007. AIST 2007/29603. Dnr BUN 2006/045-69.

2007-07-19

Från Länsstyrelsen, Gotlands län, Emilie Vejlens, Statlig Samordning/Mijömålsarbete; Inbjudan till möte kring Miljömålen i skolan den 5 september klockan 10.00 hos Länsstyrelsen på Strandgatan 2. Dnr BUN 2007/114-40.

 1.  

2007-07-25

Från Skolverket; Påminnelse, uppföljning av tillsynsbeslut, ärende Dnr 51-2007: 415. Jämte svar från tf Skoldirektör, Karin Nyström 2007-08-02. Dnr BUN 2006/172-63.

 1.  

2007-07-25

SKL. Cirkulär nr 07:34. Ärende: Instegsjobb för personer som nyligen invandrat till Sverige.

 1.  

2007-07-31

Internremiss till Ekonomichef, Bettan Österdahl ang. Elevpeng mm, Donnergymnasiet. Svar senast 2007-09-03. Dnr BUN 2007/115-64.

 1.  

2007-08-08

Från GK Bo Magnusson, Försörjningschef, HSF och Freddy Sirland, Planering och försörjningschef, BUF till Arbetsmiljöverket; Förfrågan om rutiner gällande kokgrytor, AIST 2007/10639. Dnr BUN 2007/121-90.

 1.  

2007-08-15

Mail från Mats Holst, ordförande Eksta skola föräldraförening jämte svar från Skoldirektör Peter Molin ang. undervisningens kvalitet under läsåret 07/08 i samband med att Eksta skola läggs ner vid läsårets slut. Dnr BUN 2006/128-61.

 1.  

2007-08-20

Avtal om kopiering i skolorna läsåret 2007/2008. Dnr BUN 2007/123-60.

 1.  

2007-08-21

Faxmeddelande till Kanslichef Per Westholm från Momenta AB, Caroline Karlsson; Näringslivet köper 600 cykelhjälmar till skolelever i Gotlands kommun.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. Delegations- och anmälningsärendena läggs med godkännande till handlingarna

Register