2007-09-03, §§ 190-225

Utskrivet från: http://www.gotland.se/33420
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2007-09-03

Register

Kommunfullmäktige 2007-09-03
Plats:
Bläse Kaklbruksmuseum, kalkladan
Tid: 13.00-18.15

Utses att justera: Christer Mattsson och Carina Lindberg

Datum för anslags uppsättande: 2007-09-17
Datum för anslags nedtagande: 2007-10-10